VTI National Transport Research Database

IHOP: Sampers med dynamisk vägutläggning för storstad

  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2013-01-21 -- 2014-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2013/3739
Subject(s): Online resources: Abstract: Det nationella modellsystemet Sampers har funnits i 15 år och används i många olika sammanhang. Under senare tid har man ackumulerat tillräcklig data, erfarenhet och kunskap på området för att konstatera att nuvarande Sampers inte funkar bra för att studera effekter av trängselskatt och transportinvesteringar i storstäder. Den metod som för närvarande tillämpas för detaljerade trafikanalyser i Stockholm innebär att resefterfrågan som resulterar från körning av Sampers används för att beräkna bilresematriser för det studerade området som sedan läggs ut i ett program för DTA (Dynamic Traffic Assignment), vanligen Contram eller Dynameq. Problemet med denna ansats är att efterfrågan som läggs ut på nätet i DTA inte är konsistent med de restider som beräknas i DTA utan med de restider som beräknats i Emme. Denna inkonsistens resulterar i hög osäkerhet av trafikanalyser och stora problem vid beräkning av nyttan av investeringar och styrmedel. Projektet IHOPP kommer framför allt att arbeta på medellång sikt. Målet är att det om 3-5 år ska finnas en kalibrerad och dokumenterad modell för storstad som är stabil och klarar inom rimlig tid att beräkna trovärdiga restider och nyttor i situationer med trängsel. Modellen ska vara kompatibel med resten av Samperssystemet, d v s med modeller för regioner utan trängsel, nationella och internationella resor. Flera åtgärder som behövs på kort sikt kommer med största sannolikhet identifieras under projektets gång, men att åtgärda dessa ryms inte inom projektet IHOPP. Åtgärder på kort sikt identifieras och det överlåts till Trafikverket att upphandla dessa separat om så önskas. För att knyta ihop det mellanlånga och det långa sikten ska inom projektet även skissas en vision av modellen för lång sikt, d v s en översiktlig struktur av modellsystemet som är state-of-art utifrån dagens internationella kunskapsfront. Syftet är att hela tiden se till att vi har fungerande operationellt modellsystem men inte ta beslut som låser utvecklingen i en återvändsgränd. Därför ingår det i projektet IHOPP att beskriva hur olika val under projektets gång påverkar möjligheten att nå det långsiktiga målet. IHOP består av följande etapper: A. Utifrån planeringsbehov bestämma vision av modellen: typ och dimensioner av efterfrågemodellen och utbudsmodellen, period, områdena osv. B. Formulera krav till efterfrågemodellen och utbudsmodellen C. Testa flera DTA-program tillsammans med efterfrågemodellen och välja ett program för utbudsberäkningen för biltrafik IHOPP kommer att fokusera modellutvecklingsarbetet på bilresor eftersom där finns den kanske största identifierade bristen. Syftet med projektet IHOPP är 1) att utveckla en konsistent specifikation för Samperssystemet på medellång sikt (3-5 år) samt 2) att skapa underlag för beslut om vilken DTA-modell Trafikverket ska satsa på för kombination med efterfrågemodellen för storstad.
Item type:

Powered by Koha