VTI National Transport Research Database

Slitsmurar som permanenta konstruktioner : en uppföljning (Diaphragm walls as permanent structures)

  • Magnusson, Jonas
  • NCC Construction Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556613-4929
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2013-10-30 -- 2014-12-31 ; 500 000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2013/29072
Subject(s): Online resources: Abstract: År 2006 redovisades SBUF-projektet ”Slitsmurar som permanenta konstruktioner”. Projektet initierades ursprungligen av Vägverket som också samfinansierade det med SBUF och Banverket. Projektets syfte var att klargöra om slitsmurar som permanent konstruktion kunde accepteras i Sverige och i så fall identifiera nödvändiga krav och restriktioner. Projektets slutsats vara att slitsmurar kan accepteras som permanenta konstruktioner, men att det kvarstod vissa frågeställningar. Det nya projektet tar avstamp i resultaten från det tidigare projektet. Baserat på dessa resultat samt genom att beakta erfarenheter från senare projekt (två svenska slitsmursprojekt samt två SBUF-projekt om slitsmurar) är syftet att ta fram ett bättre kunskapsunderlag angående slitsmurar som permanenta konstruktioner. En målsättning är att resultaten från det nya projektet ska möjliggöra upprättandet av tydliga kravspecifikationer (funktionskrav).Abstract: In 2006, the SBUF-project "Diaphragm walls as permanent structures." was reported. The project was originally initiated by the Swedish Road Administration who also co-financed it with SBUF and the Swedish Railway Administration. The project's aim was to clarify whether diaphragm walls as permanent structure could be accepted in Sweden and if so, identify the requirements and restrictions. The project's conclusion was that diaphragm walls can be accepted as permanent structures, but there were still some issues. The new project builds on the results of the previous project. Based on these results and taking into account experiences from recent projects, two Swedish projects were diaphragm walls were utilized and two SBUF-project on diaphragm walls, the aim is to develop a better knowledge base on diaphragm walls as permanent structures. One goal is that the results of the new project will enable the development of clear specifications (functional requirements).
Item type:

Powered by Koha