VTI National Transport Research Database

Effektsamband sjöfart (Estimation of the effect of maritime measures on transport costs, emissions and safety )

  • Vierth, Inge
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-02-06 -- 2020-06-15 Registration number:
  • Trafikverket 2018/134762
Subject(s): Online resources: Abstract: De samhällsekonomiska kalkylmodellerna för sjöfart brister relativt de som finns för övriga trafikslag. Det finns därav ett behov av modeller som möjliggör framtagande av likvärdiga samhällsekonomiska kalkyler för sjöfartsåtgärder. En viktigt förutsättning för detta är kvantifieringar av de underliggande effektsambanden, något som idag saknas nästan helt. Studien syftar till att ta fram effektsamband för sjötransporter (fokus på godstransporter) - Effektersamband som avser sjösäkerhet - Effektersamband som avser mängden emissioner Abstract: The cost-benefit analysis' conducted for maritime measures have significant shortcomings vis-à-vis other modes of transportation. Hence, there is a need for estimation models that enables the cost-benefit analysis' for maritime measures to be conducted sufficiently. One particular enabler is quantitative estimations of the effect of maritime measures on relevant factors, which currently is close to non-existent. This study aims to estimate the effect of maritime measures (with a particular focus on haulage) on: - safety - emissions
Item type:

Powered by Koha