VTI National Transport Research Database

BVFF: Utveckla en metodik för att undersöka beteende hos asfaltblandningar under olika faser av vägbyggnaden (BVFF: Develop a methodology to investigate the behavior of asphalt mixtures during different phases of the road construction)

  • Ghafoori, Ehsan
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-05-04 -- 2022-11-01 Registration number:
  • Trafikverket 2020/54187
Subject(s): Online resources: Abstract: Asfaltsblandningar utsätts för olika typer av belastningar och förhållanden under olika faser av vägbyggnaden. Beroende på gradering och andra egenskaper förväntas varje blandning bete sig annorlunda och kan därför kräva olika hanteringar. Den ökande efterfrågan på att bygga mer hållbara vägar, vidareutveckling och förändringar i mixdesign och även användning av bitumen med nya kompositioner kräver dessutom djupare kunskap om hur blandningar svarar på varje steg i produktions och konstruktionsfaserna. Eftersom de befintliga laboratoriesimulatorerna inte representerar fältförhållanden är det svårt att relatera deras resultat till beteendet hos blandningarna i fältet. Dessutom är den befintliga kunskapen om beteendet hos konventionella asfaltblandningar och deras potentialen för segregering i olika faser av konstruktionen förstås inte helt. Därför verkar det som om det fortfarande finns ett behov av att utveckla en metod som gör det möjligt att undersöka beteendet hos olika asfaltblandningar i olika faser av vägkonstruktionen. Detta projekt syftar till att utveckla enkla men effektiva metoder som gör det möjligt att simulera fältförhållandena i laboratorieskala för att noga följa effekterna av olika belastningsförhållanden på flödesbeteendet hos olika asfaltsblandningar. För att göra denna forskning används både dator och laboratoriesimuleringar och även röntgen. Dessutom förväntas de utvecklade verktygen i detta projekt användas som mätanordningar för bearbetbarhet på plats. Abstract: Asphalt mixtures are exposed to different types of loads and conditions during different phases of the road construction. Depending on the grading and other properties, each mixture is expected to behave differently and may therefore require different handling. The increasing demand for building more sustainable roads, further development and changes in mix design and also the use of bitumen with new compositions also requires deeper knowledge of how blends respond to each stage of the production and construction phases. Since the existing laboratory simulators do not represent field conditions, it is difficult to relate their results to the behavior of the mixtures in the field. In addition, the existing knowledge of the behavior of conventional asphalt mixtures and their potential for segregation in different phases of construction is not fully understood. Therefore, there still seems to be a need to develop a method that allows the behavior of different asphalt mixtures to be investigated at different stages of the road construction. This project aims to develop simple but effective methods that enable the simulation of field conditions on a laboratory scale to closely monitor the effects of different loading conditions on the flow behavior of different asphalt mixtures. To do this research, both computer and laboratory simulations and also X-rays are used. In addition, the developed tools in this project are expected to be used as measuring devices for workability on site.
Item type:

Powered by Koha