VTI National Transport Research Database

Upphandlad och kommersiell trafik på samma bana (Uppkomm), etapp 2: Dynamik på blandade tågmarknader (Projektbeskrivning (på engelska): Procured and commercial train services on the same line (Uppkomm), stage 2: Mixed rail market dynamics)

  • Fröidh, Oskar
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-09-01 -- 2023-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/6839
Subject(s): Abstract: : I Uppkomm etapp 2 är syftet att analysera marknadseffekterna av konkurrens på spåren på blandade marknader, det vill säga persontågstrafik med både upphandlat och kommersiellt utbud på samma linje som helt eller delvis är utbytbara för resenärerna. De forskningsfrågor som vi vill studera i Uppkomm 2 är: 1. Vilka är de underliggande drivkrafterna i operatörernas strategiska beteende för att utforma utbudet på blandade marknader? 2. Hur kan regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) utforma upphandlad tågtrafik för att maximera välfärden med konkurrens på spåren som en förutsättning? 3. Hur kan en infrastrukturförvaltare (dvs. Trafikverket) förbättra kapacitetstilldelningen (framför allt tidtabellsplaneringen) på en blandad marknad för att maximera välfärden? Projektet kommer att resultera i en doktorsavhandling. Uppkomm 2 bygger vidare på den modelluppbyggnad som skett i Uppkomm 1 och förväntas generera kunskap för att öka de samhällsekonomiska nyttorna (välfärden) inom persontrafik på järnväg för flera parter inom järnvägssektorn. Abstract: In Uppkomm stage 2 the aim is to analyse the market effects of competition on the tracks on mixed markets, i.e. passenger rail services with procured as well as commercial supplies on the same route which is wholly or partly interchangeable for travellers. Therefore, our research questions for the doctoral project are the following: 1. What are the underlying drivers of rail operators’ behaviours to design their supply in mixed rail markets?; 2. How can Public Transport Authorities (PTA) design the procured rail services to maximize the welfare given that competition on the tracks is a prerequisite?; 3. How can an infrastructure manager (e.g. Trafikverket) improve the capacity allocation (essentially its timetable planning) on a mixed market to maximize the welfare? The project will result a doctoral thesis. Uppkomm 2 is further based on the model that were produced in Uppkomm 1 and is expected to generate knowledge to increase the socio-economic benefits (welfare) of passenger traffic on the railways for several parties in the rail sector.
Item type:

Powered by Koha