VTI National Transport Research Database

Kontroll av markstabilisering med resistivitet (Control of ground stabilization with resistivity)

  • Dahlin, Torleif
  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-10-01 -- 2023-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/113651
Subject(s): Online resources: Abstract: Markstabilisering blir allt vanligare för exploatering av områden med dålig bärighet då det leder till stora ekonomiska besparingar jämfört med alternativa metoder, och det är fördelaktigt ur ett miljö och hållbarhetsperspektiv då det minimerar transporter och sparar naturresurser. Det finns dock ett stort behov av bättre och volymstäckande kontrollmetoder för kvalitetssäkring. Kontrollen kan delas upp i två steg, där det första ska ske i omedelbar anslutning till inblandning av bindemedel kontrollera om man lyckats behandla hela den avsedda volymen, eller om det finns zoner som behöver komplettering. Kontroll av hållfasthetstillväxten kan inte göras förrän tillräcklig härdning har skett. Detta projekt har fokus på kvalitetskontroll i omedelbar anslutning till inblandning av bindemedel och baseras på elektrisk resistivitetstomografi (ERT). Metoden är dokumenterat effektiv för att avgränsa den markvolym som har behandlats med bindemedel från obehandlade delar. Då resistiviteten förändras omedelbart efter inblandning av bindemedel skulle metoden kunna användas för att snabbt kontrollera resultatet av stabiliseringen, så att kompletterande åtgärder i zoner med otillräcklig inblandning kan vidtas medan personal och utrustning finns på plats. Test och verifiering av metoden ska ske i olika geomaterial och skalor, inklusive fullskaletester för olika typer av stabilisering. Vidare ingår metodutveckling och anpassning för tillämpningen, så att metoden blir tillräckligt robust och snabb.
Item type:

Powered by Koha