VTI National Transport Research Database

Sammanställning av tekniska, klimatmässiga egenskaper samt kostnader av alternativa bindemedel. (Compilation of technical, climatic properties and costs of alternative binders.)

  • Kupryianchyk, Darya
  • Statens geotekniska institut (SGI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0712
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-01-01 -- 2021-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2020/48654
Subject(s): Abstract: Bygg- och anläggningsbranschen står inför en stor omställning för att bidra till att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser. Branschen har gemensamt tagit fram en färdplan för att nå fossilfri konkurrenskraft och regeringen har varit tydlig med att staten måste gå före i omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle. Det är därför viktigt att livscykelperspektivet beaktas vid val av teknik och material vid markarbeten och grundläggning. Målet med projektet är att sammanställa geotekniska och miljö- och klimatmässiga egenskaper, samt kostnader av alternativa bindemedel för att underlätta vid val av stabiliseringsalternativ vid jordförstärkning vid väg- och järnvägsbyggande. Projektet omfattar i) en litteraturstudie och sammanställning av geotekniska egenskaper för olika stabiliseringsalternativ, medbåde traditionella och alternativa bindeme-del, ii) kostnadsuppskattning (livscykelkostnadsanalys) och iii) miljö- och klimatbedömning (livscykelanalys) av olika stabiliseringsalternativ och utgör ett första steg (Etapp 1) av ett större arbete att utveckla ett beslutstödsverktyg för val av stabiliseringsmetod med hänsyn taget till både geotekniska egenskaper, kostnad och miljö- och klimatpåverkan. Det föreslagna projektet är ett samarbete mellan SGI och TrV, kan påbörjas 2020 och pågå under 1,5 år. Den totala budgeten uppskattas till 1 Msek. Abstract: The biggest challenge that construction and civil engineering industry is facing today is the adaptation and implementation of innovative approaches to design and con-structions to meet the demand for more sustainable building and construction projects. It is therefore important that the life cycle perspective is considered when choosing technology and materials. The aim of the project is to develop an integrated strategy for the selection of stabilization alternatives for soil reinforcement in the construction of road and railroad beds, taking into account both geotechnical properties, costs and climate impact. The project includes i) a literature study and compilation of geotechnical properties of material stabilized with both traditional and alternative binders, ii) cost estimation (using a life cycle cost analysis) and iii) climate impact assessment (using a life cycle analysis) of different stabilization alternatives.
Item type:

Powered by Koha