VTI National Transport Research Database

Geografisk fördelningsanalys av ett förändrat transportsystem (Geographical consequences in a changing transport system)

  • Andersson, Claes
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-01-01 -- 2023-12-01 Registration number:
  • Trafikverket 2020/25561
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet handlar om att utveckla en praktisk tillämpning av beräkningsmetoder som kan beskriva geografiska effekter av förändringar i transportsystemet. Särskilt handlar detta om att beskriva hur ekonomisk aktivitet omfördelas mellan platser som en följd av tillgänglighetsförändringar. Ett exempel är att beräkningsmässigt uppskatta hur fastighetspriser påverkas av en infrastrukturinvestering. Projektet bygger vidare på en metodik som nyligen utvecklats på Chalmers. Metoden bygger på teorier för nätverkscentralitet, agglomerationseffekter och spatial interaktion. För att säkerställa metodens relevans och användbarhet i verklig långsiktig planering kommer ett antal fallstudier genomföras i dialog med Trafikverket och en bred referensgrupp.Abstract: This project aims to develop practical applications of computational methods for the analysis of geographical consequences of changes in the transportation system. Specifically, the project addresses how changes in accessibility can cause economic activity to be redistributed between locations. One example is to make computational assessments on how infrastructure investments affect property prices. The project builds upon a methodology previously developed by Chalmers. The method uses theory about network centrality, agglomeration effects and spatial interaction. To improve and evaluate the relevance and applicability of the method in actual long term planning, a number of case studies will be performed in dialogue with the Transport Administration and a stakeholder reference group.
Item type:

Powered by Koha