VTI National Transport Research Database

Bio-Met implementering Bio-Met implementation

  • Axiö, Johan
  • Ivar Lundh Sjöprojekt AB, Svenskt företag eller organisation, 556665-0106
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-11-01 -- 2023-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2020/21763
Subject(s): Abstract: : Projektet avser att konvertera ett fartyg för att kunna övergå från drift med fossil bunkerolja till en nyutvecklad Bio-metanol som är ett CO2-neutralt bränsle. Produktionen av bränslet sker vid Södra Skogsägarnas nu färdigställda produktionsanläggning i Mönsterås. Den konvertering som föreslås är på TRL nivå 6 – 7; redo att testas i driftsmiljö och introduceras för en bred användning. Ingen i Europa bedriver ett projekt som är så nära att driftsätta ett fartyg, varför detta framstår som ett exceptionellt framåtsträvande pilot- och demoprojekt . ”BioMet – CO2-neutralt bränsle för sjöfarten” var en i april 2019 avslutad genomförbarhetsstudie, delfinansierad av Trafikverket . Projektet syftade till att ta fram en arbetsplan och en kostnadsuppskattning för en konvertering. Att projektet har stor potentialen ges av det faktum att den fartygs- och motorstorlek som avses är den vanligaste i Östersjön med omkring 1 500 fartyg. Årsförbrukning för ett mindre fartyg i denna storleksklass varierar kring 2 000 - 2 500 ton diesel, vilket ger upphov till ett utsläpp av omkring 7 000 ton CO2. Dessa fartyg utför transporter över långa distanser och oftast med last av lågt värde varför det mycket sällan finns några egentliga alternativ till konventionell drift med diesel. Med en livslängd på normalt över 30 år för fartygstypen, är det troligt att lastfartyg fortsatt kommer att drivas med diesel. Därför är det särskilt viktigt att kunna visa att det finns motor- och bränslealternativ för just denna typ av fartyg.Abstract: The purpose of the project is to convert a ship running on dirty fuel oil to use a newly developed Bio-methanol. A residual product from the pulp industry, where Södra Skogsägarna has just started production of a new CO2 neutral bio-methanol fuel. The conversion proposed is at TRL level 6 - 7; ready to be tested in an operating environment and introduced to users. No other such project is conducted in Europe, qualifying it as a ground-breaking pilot and demo project. “BioMet - CO2-neutral fuel for shipping” was a feasibility study concluded in April 2019, part-financed by Trafikverket, to prepare a work-plan and cost estimates for a conversion. The ship size in question here is the most common in the Baltic with about 1,500 vessels and engines at about the same size. Annual consumption for this small vessel is about 2,200 tonnes per year, i.e. emitting nearly 7,000 tonnes of CO2. On longer distances, and with a 30-year lifespan for cargo ships, it can be expected that a vast majority of these vessels will continue to use a combustion engine for diesel. Therefore, it is of crucial importance to present a demonstrator of a possible engine conversion and an alternative low CO2 fuel for these ships.
Item type:

Powered by Koha