VTI National Transport Research Database

Territoriell konsekvensbedömning av infrastrukturinvesteringar i internationella transportkorridorer (Territorial impact-analysis of infrastructureinvestments in international transport-corridors)

  • Brümmer, Lars
  • Ramböll Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556133-0506
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-05-15 -- 2021-04-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/98388
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att effektivisera planeringsmodeller för att bedöma effekterna av stora infrastrukturinvesteringar längs internationella transportkorridorer, för en hållbar regional tillväxt och som en grund för en optimal flernivåstyrnings respons. Projektet utvecklar en metod för en territoriell konsekvensanalys som skulle kunna komplettera standardbedömningsmetoderna (CBA och WEI). Den tilltänkta metoden ska på ett kvalitativt sätt analysera hur effekterna som genereras av gränsöverskridande infrastrukturinvesteringar på korridorerna sprids i tre geografierna (områden belägna direkt inpå, i visst avstånd till och längre bort från korridorerna). Beroende på om dessa effekter bedöms vara positiva eller negativa för en hållbar utveckling, vilken typ av åtgärder skulle de behöva matchas med när det gäller policyinriktningar, styrningsformer och marknadsstrategier? Genom utveckling och pilottest av den utvecklade analysmetoden har projektet som mål att bidra till en ökad kunskap om hur territoriella konsekvenser av infrastrukturinvesteringar längs internationella transportkorridorer kan bedömas.Abstract: The project aims to develop more efficient planning models to assess the impact of large infrastructure investments along international transport corridors, for sustainable regional growth and as a basis for optimal multi-level governance response. The project is going to design a method for a territorial impact assessment that could complement the standard assessment models (CBA and WEI). The intended method is to qualitatively analyse how the effects generated by cross-border infrastructure investment on the corridors are spread across three geographies (areas located on, at some distance to and further away from the corridors). Depending on whether these effects are judged to be positive or negative for sustainable development, the project will suggest the type of measures they would need to be matched through policy measures, better governance and market strategies. Through a designed and tested method, the project aims to increase knowledge of how to analyse territorial impacts generated by infrastructure investments along international transport corridors.
Item type:

Powered by Koha