VTI National Transport Research Database

Exponering av partiklar för kollektivresenärer – PM10, PM2.5 och sot (Exposure of particles to public travelers - PM10, PM2,5 and soot)

  • Olofsson, Ulf
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-05-01 -- 2023-08-14 Registration number:
  • Trafikverket 2019/124890
Subject(s): Online resources: Abstract: Pendlare utsätts för partikelhalter, som varier beroende på resandeform (spårbunden, på väg, på vatten och med cykel) och med omgivningsnivåer på luftkvalitet. Om resan sker delvis under jord i tunnlar eller inte påverkar också partikelhalterna. Studien jämför exponeringen för partiklar (PM10, PM2.5 och Black Carbon (sot)) mellan olika former av transportmedel vid pendling (spårbunden pendling, pendling med buss, pendling med båt och med cykel).Abstract: Commuters are exposed to particle levels, which vary depending on the form of travel (rail, road, water and bicycle) and with ambient levels of air quality. Whether the journey takes place partly underground in tunnels or not the exposur still is affected by these particle levels. The study compares the exposure to particles (PM10, PM2.5 and Black Carbon (soot)) between different modes of transport during commuting (rail-based commuting, commuting by bus, commuting by boat and by bicycle).
Item type:

Powered by Koha