VTI National Transport Research Database

Explosioner i en förtätad stadsmiljö (Explosions in a denser urban environment)

  • Leppänen, Joosef
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-09-01 -- 2025-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/36543
Subject(s): Online resources: Abstract: Med syfte att frigöra attraktiv markyta för vidare bebyggelse finns det på många orter idag ett önskemål att genomföra en förtätning av den befintliga stadsmiljön. En sådan förtätning, exempelvis överdäckningar, resulterar dock i minskade avstånd mellan byggnader och transportled, vilket medför ökade krav med hänsyn till bland annat explosioner. För att skapa en optimal helhetslösning för sådana olycksscenarion är det nödvändigt att de tre delområdena riskhantering, explosionslast och strukturrespons samordnas på ett korrekt sätt. I dagens hantering av explosioner finns det betydande brister bland både riskanalytiker och konstruktörer. En bidragande orsak till detta är dels att kommunikationen mellan dessa båda grupper är otillräcklig och dels att kunskapsnivån om explosioner ofta är otillräcklig. En explosion skapar en intensiv lastpuls med kort varaktighet som kan medföra en strukturrespons som väsentligt skiljer sig mot den som normalt fås vid statisk belastning. Detta ställer särskilda krav på utformningen av explosionsbelastade strukturer, något som det idag saknas tillräckliga anvisningar för. För Trafikverket är detta exempelvis aktuellt för explosion i tunnlar/överdäckningar eller för byggnader som inte tillhör Trafikverket men som kan påverkas av närheten till Trafikverkets transportleder. Projektets övergripande syfte är att bidra till en ökad nationell kompetensutveckling inom ämnesområdet explosioner. Ett av dess mål är att överbrygga avståndet mellan riskanalytiker och konstruktör genom att tydliggöra kopplingen mellan en explosion och dess konsekvenser. Avsikten är dock inte att arbeta med risk i sig, utan snarare med utveckling av verktyg som sedan kan användas i riskhanteringen. Andra mål är att ta fram förenklade metoder för att bestämma explosionslasten samt förbättra befintliga metoder för att bestämma strukturens motståndsförmåga mot en explosionslast. Fokus kommer vara på att utveckla förenklade beräkningsmodeller för explosionslast och strukturrespons, för att approximativt beakta olika typer av komplexa fenomen, och därmed tillgängliggöra dessa för en bredare skara av konstruktörer. Abstract: With the aim of making attractive land space available for further development, there is today a desire in many cities to implement a densification of the existing urban environment. However, such densification, e.g. over decking, leads to a reduced free distance between buildings and transport route, which results in increased demands for exceptional accidents such as explosions. To create an optimal overall solution for such an accidental scenario it is necessary that the three sub-areas of risk management, explosion load and structural response are properly coordinated. In today's handling of explosions, there are significant shortcomings among both risk analysts and structural engineers. A contributing reason for this is partly that communication between these two groups is inadequate and partly that the level of knowledge about explosions is often insufficient. An explosive load creates an intense load pulse of short duration that can cause a structural response that differs significantly from that normally obtained under static load. This puts special demands on the design of explosion loaded structures, for which there are currently no adequate instructions. For the Swedish Transport Administration this is of interest for e.g. explosion in tunnels/overdeckings or bridge columns or protective piers subjected to impact. It may also be applicable to buildings that do not belong to the Swedish Transport Administration, but which may be affected by the proximity of their transport routes. The overall aim of the project is to contribute to increased national competence development in the field of explosions. One of its goals is to bridge the gap between risk analyst and structural engineer by clarifying the link between an explosion and its consequences. However, the intention is not to work with risk per se, but rather with the development of tools that can then be used in risk management. Other objectives are to develop simplified methods for determining the explosion load and to improve existing methods for determining the resistance of a structure subjected to an explosion load. The focus will be on developing simplified computational models for explosion loads and structural response, in order to approximately take into account various types of complex phenomena, and thereby make these available to a wider range of structural engineers.
Item type:

Powered by Koha