VTI National Transport Research Database

Reformerad vägbeskattning för lätta fordon och dess fördelningseffekter (A reformed road taxation of light vehicles and related distributional effects)

  • Börjesson, Maria
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-08-01 -- 2024-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2019/98310
Subject(s): Abstract: Ett hållbart och tillgängligt transportsystem för hela landet är den yttersta målsättningen med Trafikverkets forsknings- och innovationsverksamhet enligt Trafikverkets FoI-plan. En klok, välavvägd och -utredd beskattning av vägtrafik är central för att ställa om till ett hållbart och tillgängligt transportsystem för hela landet, och för att säkerställa att man har god kännedom av fördelningsaspekterna av systemet. Beskattningen av vägtrafik måste nämligen ta hänsyn till en mängd olika aspekter: skatteintäkter och finansiering av transportsystemet, klimatpåverkan, tillgängligheten och fördelningsaspekter. En ökad beskattning av drivmedel minskar klimatpåverkan men också tillgängligheten och påverkar också fördelningsaspekten mellan de som reser mycket och lite. En nyckelfaktor är om man bor i tätort eller inte. För att beskattningen av biltrafik ska kunna vara väl avvägd och genomtänkt, med avseende på intäkter, tillgänglighet och fördelningsaspekter, behöver nya principer för beskattning tas fram med god framförhållning, vilket är syftet med projektet. Redan nu är frågan synnerligen viktigt för Trafikverkets inriktnings- och åtgärdsplaneringar i utformningen av förutsättningar för prognosåret. Inom både inriktnings- och åtgärdsplaneringen måste man göra prognoser för 20 år fram i tiden eller mer. Beskattningen av, och den totala körkostnaden för, personbilar är en stor utmaning i detta sammanhang. Orsaken är både att körkostnaden för personbilar kommer att förändras när fordonsflottan elektrifieras och att beskattningen i sig är osäker, inte minst till följd av politiska växlingar och maktskiften. Principerna för beskattningen av biltrafik har också förändrats över tid och skiljer mellan länder. Syftet med detta doktorandprojekt är att analysera hur olika principer för beskattning av biltrafik skulle påverka beskattning av personbilar i olika delar av landet, och därmed beteende (totalt bilkörande), totala skatteintäkter och fördelningen av beskattning mellan stad och land och mellan olika inkomstgrupper. Målet är att generera gedigna och allsidiga underlag för beslut om framtida beskattning, hur det kan implementeras i transportmodeller så att det kan implementeras i inriktnings och åtgärdsplanering. Målet är också att klarlägga möjligheter att designa ett system som kan få politiker på nationell, regional och kommunal nivå att stödja olika typer av principer för beskattning. Resultaten kommer att spridas genom samtal med Trafikverket under projektets gång, till riksdagspartier och övriga myndigheter och media (mätbart). Resultatet kommer också att kunna mätas via uppmärksamhet i media, diskussioner med politiska partier, samt föredrag i nationella och internationella sammanhang. Projektet kommer att generera tre-fyra vetenskapliga paper samt en doktorsavhandling och presentationer/diskussioner och resultatspridning under projektets gång. Abstract: A sustainable and accessible transport system for the whole country is the ultimate goal of the Swedish Transport Administration's research and innovation activities in accordance with the Swedish Transport Administration's R&D plan. A wise, well-balanced and well-researched taxation of road traffic is central to adapting to a sustainable and accessible transport system for the whole country, and to ensure that you have a good knowledge of the distributional aspects of the system. The taxation of road traffic must take into account a variety of aspects: tax revenue and financing of the transport system, climate impact, accessibility and distributional aspects. Increased taxation of fuel reduces the climate impact but also affects accessibility and the distribution aspect of those who travel a lot and those who travel a little. A key factor is whether you live in urban areas or not. In order for the taxation of car traffic to be well balanced and well thought out, with regard to revenue, accessibility and distributional aspects, new principles for taxation need to be developed with good anticipation, which is the purpose of the project. Already, the issue is of particular importance for the Swedish Transport Administration's orientation and action planning in the formulation of conditions for the forecast year. In infrastructure planning, forecasts must be made for 20 years or more in the future. The taxation of, and the total driving cost of, passenger cars is a major challenge in this context. The reason is that both the driving cost of passenger cars will change as the vehicle fleet is electrified and that the taxation itself is uncertain, not least as a result of political changes and the change of power. The principles of car taxation have also changed over time and differ between countries. The purpose of this phd-project is to analyze how different principles for car taxation would affect the taxation of passenger cars in different parts of the country, and thus behavior (total car driving), total tax revenue and the distribution of taxation between urban and non-urban areas and between different income groups. The goal is to generate solid and versatile evidence for decisions on future taxation, how it can be implemented in transport models so that it can be implemented in infrastructure planning. The aim is also to clarify the possibilities of designing a system that can get politicians at national, regional and municipal level to support different types of principles of taxation. The results will be disseminated through discussions with the Swedish Transport Administration during the course of the project, to parliamentary parties and other authorities and the media (measurable). The result will also be measurable through media attention, discussions with political parties, and lectures in national and international contexts. The project will generate three to four scientific papers as well as a doctoral dissertation and presentations / discussions and dissemination of results during the course of the project.
Item type:

Powered by Koha