VTI National Transport Research Database

Variabla inflygningsvinklar tillsammans med icke-raka inflygningar, förstudie (Variable approach angle along with non-straight approaches)

  • Näs, Anette
  • Swedavia AB, Svenskt företag eller organisation, 556797-0818
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-07-15-- 2020-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2019/73519
Subject(s): Online resources: Abstract: Denna förstudie, som drivs inom ramen för IRIS-programmet, syftar till att: • Genomföra en bred litteraturstudie kring nyttjandet av icke nominella inflygningsvinklar (både brantare och flackare vinklar) oberoende av navigeringssensor och PBN navigeringsspecifikation. Denna litteraturstudie omfattar historisk utveckling, tidigare forskning, nuvarande regelverk, flygoperativa aspekter, flygtrafikledningsrelaterade aspekter, miljöaspekter samt en omvärldsanalys som syftar till att ge senaste rönen från den internationella arenan. • Undersöka huruvida forskning och/eller studier har genomförts gällande en kombination av icke-raka (kurvade) flygbanor tillsammans med variabla inflygningsvinklar. • Göra flygförsök i en Airbus (A320) simulator med en kombination av icke-raka (kurvade) flygbanor tillsammans med variabla inflygningsvinklar och ge flygoperativa bedömningar och rekommendationer. Förstudien ska generera en slutrapport där frågeställningar från både litteraturstudien och flygförsöken har identifierats vilka ska föranleda rekommendationer för vidare forskning, om det bedöms nödvändigt. Abstract: This preliminary study, which is run within the framework of the IRIS program, aims to: • Carry out a broad literature study on the use of non-nominal approach angles (both steeper and flatter angles) independent of navigation sensor and PBN navigation specification. This literature study includes historical development, previous research, current regulations, aeronautical aspects, air traffic control aspects, environmental aspects and an environmental analysis that aims to provide the latest findings from the international arena. • Examine whether research and / or studies have been carried out regarding a combination of non-straight (curved) flight paths along with variable approach angles. • Do flight tests on an Airbus (A320) simulator with a combination of non-straight (curved) flight paths along with variable approach angles and provide flight operational assessments and recommendations. The preliminary study will generate a final report where issues from both the literature study and the flight trials have been identified, which will lead to recommendations for further research, if deemed necessary.
Item type:

Powered by Koha