VTI National Transport Research Database

Heterogeneous traffic groups cooperative driving behaviours research under mixed traffic condition

  • Jansson, Jonas
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2019-04-01 -- 2021-04-01 ; 3 630 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2018-02891
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet har som mål att utveckla ny metodik för att utvärdera trafik-säkerhet och flöde då autonomt körda fordon kör tillsammans med manuellt körda fordon på landsväg och motorväg. Förväntade effekter och resultat: Kunskap från projektet skall användas för strategisk planering av trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder. Projektet skall också stöta utveckling av nya avancerade säkerhetssystem samt stöta implementation av trafiksäkerhetspolicy i linje med Vision Zero. Upplägg och genomförande: Projektet delas in i fyra arbetspaket 1) Projektledning 2) Forskningsaktiviteter 3) Publicerings och kunskapsspridning 4) nätverk och koordinering med andra pågående bilaterala kina samarbeten. Det huvudsakliga forskningsarbetet i arbetspaket 2) omfattar studier av olycksdata och FOT data samt körsimulatorstudier och sker i samverkan mellan Kinesiska och Svenska partner.Abstract: Purpose and goal: The project will develop new methods for evaluating the safety and traffic flow impact when autonomous vehicles mix with manually driven vehicle. Expected results and effects: The project will provide knowledge that can be used for strategic implementation of traffic safety and decongestion measures, develop and evaluate effectiveness of new advanced safety systems and support adoption of a safe system approach e.g. Vision Zero. Approach and implementation: The project will be divided into four work packages: WP1 - Project management, WP2 -Research activities, WP 3 - Dissemination activities and WP4 Networking and coordination activities. The main research work is carried out within WP2 and further divided in 4 research tasks that has been coordinated between chines and Swedish partners and a first submission has been done by the Chinese side to MOST.
Item type:

Powered by Koha