VTI National Transport Research Database

Standardisering för elvägssystem : en undersökning av centrala standarder för elvägars utveckling Standardisation for electric road systems : a review of key standards for the development of electric roads

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2019-03-25 -- 2020-02-28 ; 640 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2019-01085
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Studiens syfte är att öka kunskapen om och behovet av standardisering för att främja etablering och expansion av elvägssystem. Projektets målsättning är att utföra en breddad kartläggning och analys av centrala standarder som direkt eller indirekt berör elvägar på nationell, europeisk och global nivå. Förväntade effekter och resultat: Resultaten förväntas i stort bidra till ny kunskap om standardisering, som i sin tur förväntas få effekt för att innovationsområdet elvägar ska få större chanser att nå sin fulla potential. Som förväntat resultat ingår även formulering av konkreta rekommendationer för hur nytt standardiseringsarbete för elvägar kan initieras. Effekten av rekommendationerna kan förväntas vara att svenska företag får större chanser för tillträde till nya marknader för elvägar genom att få reda på vilka forum för standardisering som är aktuella att engagera sig i strategiskt. Upplägg och genomförande: Projektet har tre faser: Fas 1 - Kartläggning, Fas 2 - Analys, visionsformulering och Fas 3 Rekommendationsformulering. Följande huvudsakliga aktiviteter är aktuella under faserna: - Arbetsmöten (projektinterna) - Workshops/diskussionspaneler (projektdeltagare samt externa deltagare) - Seminarier (med inbjudna externa deltagare) - Informationsmöten (projektdeltagare och externa deltagare) - Intervjuer med intressenter och experter, direkt och via frågeformulär - Litteraturstudier och analyser - Rapportskrivning och presentationerAbstract: Purpose and goal: The purpose of this study is to increase knowledge of and the need for standardisation to promote the development of electric roads. The aim of the project is to carry out a broadened mapping and analysis of key standards that directly or indirectly affect electric roads at the national, European and global level. Expected results and effects: The results are generally expected to contribute to new knowledge about standardisation, which in turn is expected to increase the chances for the innovation area of electric roads to reach its full potential. Expected results also include formulating concrete recommendations for how new standardisation work for electric roads can be initiated. The effect of the recommendations can be expected to be that Swedish companies are given greater chances for access to new markets for electric roads by finding out which forums for standardisation are relevant to engage in strategically. Approach and implementation: The project has three phases: Phase 1 - Mapping, Phase 2 - Analysis, vision formulation and Phase 3 - Recommendation formulation. The following main activities are relevant during the phases: - Work meetings (project internal) - Workshops / discussion panels (project participants and external participants) - Seminars (with invited external participants) - Information meetings (project participants and external participants) - Interviews with stakeholders and experts, directly and via questionnaires - Literature studies and analyses - Report writing and presentations
Item type:

Powered by Koha