VTI National Transport Research Database

Restsaltmodeller för beslutsstödsystem Residual salt models for decision support systems

  • Arvidsson, Anna
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2018-11-01 -- 2019-10-30 ; 300 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2018-04457
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Prognosstyrd dynamisk vägdrift har visat sig kunna leda till en ökad produktivitet då väglagsprognoser har integrerats med ruttoptimering i två tidigare delprojekt. Att vidareutveckla och verifiera det prognostiserade väglaget avseende mängden kvarvarande salt på vägytans tvärsnitt skulle ytterligare öka kostnadseffektiviteten. Avgörande är att kunna beskriva salt- och vattenbalansen på vägytan. Målet var att förbättra existerande restsaltmodeller, vilket nästan lyckades men det behöver mer validering för att kunna veta med säkerhet att de stämmer. Förväntade effekter och resultat: Projektet startade med att färdigställa en litteraturgenomgång för att se vilka beräkningsmodeller som finns tillgängliga för att beräkna restsalt. Efter fältmätningar har de uppmätta salthalterna på vägen jämförts med beräknade värden utifrån vägens förutsättningar och aktuellt väder. Av de resultat som har kunnat tas fram, har resultatet varit bättre än förväntat. Skillnaderna mellan uppmätta och beräknade värden var mindre än vi hade trott. Dock behövs det fler valideringsmätningar av restsalt för att kunna lita på modellberäkningarna. Upplägg och genomförande: Upplägget i projektet var att mäta vägens restsalt och därefter analysera fältmätningarnas resultat tillsammans med befintliga modellers beräkningar av den aktuella vägens mängd restsalt. Därefter kan modellen justeras för att komma så nära verkligheten det går och nya valideringsmätningar kan utföras. Dock blev vinterns väder inte som planerat och alla fältmätningarna har inte kunnat utföras. Projektet kommer därför att fortsätta den kommande vintern.Abstract: Purpose and goal: Forecast-controlled dynamic road maintenance has proven to lead to increased productivity as road condition forecasts has been integrated with route optimisation in previous sub-projects. Further developing and verifying with respect to the amount of residual salt on the road would further increase cost efficiency. It is crucial to be able to describe the salt and water balance on the road surface. The goal was to improve existing residual salt models, which almost succeeded, but it needs more validation to be able to know for sure that they are correct. Expected results and effects: The project started by completing a literature review to see what calculation models are available to calculate residual salt. After field measurements, the measured salinity levels on the road have been compared with calculated values based on road conditions and current weather conditions. Of the results that have been produced, has the fit been better than expected. The differences between measured and calculated values were smaller than we had expected. However, more validation measurements of residual salt are needed to be able to rely on the model calculations. Approach and implementation: The aim of the project was to measure the residual salt of the road and then analyse the results of the field measurements together with existing models´ calculations of the amount of residual salt of the road in question. The model can then be adjusted to get as close to reality as possible and new validation measurements can be performed. However, winter weather was not as planned, and all the field measurements could not be carried out. The project will therefore continue this coming winter.
Item type:

Powered by Koha