VTI National Transport Research Database

System av system för fjärstyrning av automatiserade vägfordon (System of systems for remote control of on-road automated vehicles)

  • Jansson, Jonas
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2018-08-01 -- 2018-12-30 ; 500 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2018-02018
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Projektet har utrett förutsättningarna för en satsning på kompetens- och kunskapsutveckling inom området system-av-system för fjärrstyrning av vägfordon. Arbetet omfattade en litteraturgenomgång, teknisk genomförbarhetsstudie och program- och färdplansarbete. Projektet har genomförts av de tre avtalsparterna Carmenta, Einride och VTI. Förväntade effekter och resultat: Litteraturgenomgången visade att det finns väldigt få vetenskapliga publikationer på fjärrstyrning av vägfordon. Slutsatsen är att vi inom Sverige är tidigt ute på detta område och att det finns goda möjligheter att, genom en sammanhållen satsning, ta en framskjuten position på området, både akademiskt och industriellt. Genom att kombinera och anpassa pågående utveckling med existerande testplattformar finns möjlighet att skapa en mycket kraftfull testbädd som omfattar simulatorer, miniatyr(RC)-fordon och riktiga fordon på provbana. Upplägg och genomförande: Inom denna förstudie genomfördes en litteraturstudie, en konceptstudie och 2 workshopar med externa partner. Utifrån dessa har projektet utvecklat en färdplan för önskad nationell utveckling inom området fjärrstyrning av fordon, samt en prognos för global utveckling på området.Abstract: Purpose and goal: This pre-study has investigated opportunities to create a project for validating potential effects of smart urban mobility solutions based on remote control/teleoperation of (autonomous) vehicles in a Systems-of-Systems (SoS) setting and creating a knowledge base for SoS engineering in the urban transportation domain. Expected results and effects: The pre-study has established a common framework and understanding of the state-of-the-art, a starting point for further studies. It has also established a proof of concept for test and demonstration environments. The literature review shows that there is little scientific publication on teleoperated road transport. The conclusion is that a coordinated effort could move Sweden to the forefront in this area both industrially and academically. Approach and implementation: The project carried out a state-of-the-art review, a technical feasibility study and 2 workshops with external partners. Based on this a road map for desired development of knowledge and technology in the area was developed.
Item type:

Powered by Koha