VTI National Transport Research Database

TRACE - utökning av ADVanCE med lastbilar + utvärdering av förarutbildning (TRACE - Trucks added to ADVanCE + Evaluation of Education)

  • Kircher, Katja
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2018-03-09 -- 2019-12-31 ; 2 400 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2017-05526
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: I jämförelse med andra trafikantslag har antalet dödade och svårt skadade cyklister inte minskat. En situation som är särskilt farlig är när tunga fordon svänger höger i korsningar och cyklister fortsätter rakt fram. Inom TRACE undersöktes om erfarenhet av lastbilskörning i stadstrafik gör skillnad med avseende på vilka strategier som används i samspelet med cyklister. Det undersöktes även om en utbildning för förutseende körning skulle förbättra detta samspel. Förväntade effekter och resultat: Det visade sig att korsningsutformningen samt omgivande trafik hade större inflytande på förarens beteende än förarens erfarenhet i stadsmiljö. Om något, så visade de oerfarna förare mer försiktigt beteende. Träningen ledde till ändrade beteenden med avseende på hastighet och strategi. Blickbeteendet varierade generellt sett mer individuellt än med grupperna. Förarna var positivt inställda till utbildningen och tyckte i olika stor utsträckning att de hade fått med sig någonting som de kunde använda i sin framtida körning. Upplägg och genomförande: Metoden var en semi-kontrollerad fältstudie med 29 försökspersoner. Femton hade ingen eller liten erfarenhet av att köra lastbil i stadstrafik, medan 14 hade hög erfarenhet. De försökspersoner som var erfarna i stadstrafik deltog i en körning med datainsamling. De med mindre erfarenhet i stadstrafik deltog utöver detta i en utbildning, samt i ytterligare en datainsamling några veckor efter utbildningen. Utbildningen handlade om förutseende körning, där även interaktioner med oskyddade trafikanter togs upp.Abstract: Purpose and goal: Compared to other road types, the number of cyclists killed and seriously injured has not decreased. One situation that is particularly dangerous is when heavy vehicles turn right at intersections and cyclists continue straight ahead. Within TRACE it was investigated whether truck driving experience in urban traffic has an effect on the strategies used in interaction with cyclists. It was also investigated whether a training for predictive driving would improve this interaction. Expected results and effects: It turned out that the intersection design and surrounding traffic had a greater influence on the driver´s behaviour than the driver´s experience in urban traffic. If anything, the inexperienced drivers showed more cautious behaviour. The training led to changes in speed and interaction strategy. The gaze behaviour generally varied more between individuals than between groups. The drivers were positive about the training and reported to a varying extent that they had acquired knowledge that they could use in their future driving. Approach and implementation: The method was a semi-controlled field study with 29 participants. Fifteen had little or no experience of driving a truck in city traffic, while 14 had high experience. The subjects who were experienced in city traffic participated only in one data collection session. In addition, those with less experience in city traffic participated in a training, as well as in another data collection session a few weeks after the education. The training was concerned with predictive driving, where interactions with unprotected road users were also addressed.
Item type:

Powered by Koha