VTI National Transport Research Database

SWOPPS Steer by wire Opportunities, performance and system safety

  • Bruzelius, Fredrik
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2018-03-09 -- 2021-07-01 ; 5 810 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2017-05504
Subject(s): Online resources: Abstract: Syfte och mål: Målet med projektet är att undersöka Steer-by-Wire (SbW) aspekter på, 1.Reglerstrategier för styrkänsla och ingripande funktionalitet 2.Virtuella metoder för utveckling av SbW, mha körsimulatorer 3.Systemsäkerhetsaspekter på återkopplingsmekanismen hos SbW 4.Alternativa förarinterface introducerade av SbW Förväntade effekter och resultat: Målet med projektet är att kunna ta fram en säker funktionalitet rörande SbW med focus på förarinterfacet och den övre delen av systemet som föraren möter. Resultatet av projektet kommer att öka förståelsen för och hur man tar fram algoritmer för att styra denna del av systemet. Vidare kommer man bättre förstå konsekvenserna av när ett fel uppstår i denna del. Allt detta kommer att vara centrala för att lyckas med en introduktion av SbW på marknaden. Upplägg och genomförande: Projektet kommer att använda en körsimulator och en prototypbil för att undersöka de fyra ovan nämnda aspekterna. Systemsäkerhetsaspekterna och alternativa interface kommer att studeras i traditionella simulatorstudier medan övriga aspekter kommer att studeras mer objektivt utifrån uppsatta kriterier.Abstract: Purpose and goal: The objective of the project is to investigate, 1. Steering feel control and mixed/shared control with driving automation systems. 2. Virtual methods for development of the SbW system, highly aided by driving simulators 3. System safety aspects of the driver feedback part of the SbW system 4. Alternative driver input opportunities introduced by SbW Expected results and effects: The aim of the project is to be able to develop a secure functionality regarding SbW with focus on the driver´s interface and the upper part of the system that the driver meets. The result of the project will increase understanding and how to generate algorithms to control this part of the system. Furthermore, it will govern for better understand of the consequences of when an error occurs in this part. All of these aspects are central for succeeding in the introduction of SbW into the market. Approach and implementation: The project will use a driving simulator and a prototype car to investigate the four above-mentioned aspects. System safety aspects and alternative interfaces will be studied in traditional simulator studies, while other aspects will be studied more objectively based on set criteria.
Item type:

Powered by Koha