VTI National Transport Research Database

Innovativa strategier för hållbara transporter (Innovative policies for Sustainable UrbaN TrANsportation)

  • Börjesson, Maria
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2016-03-01 -- 2020-02-28 ; 2 500 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2016-01578
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Detta projekt utvecklar och utvärderar smarta lösningar för stadens transportproblem. Det har genererat kunskap som kan ligga till grund för utvecklig och innovation av policy design. Projektet mål har uppfyllts i fråga om samarbete med partner utomlands, vetenskapliga publiceringar och stort genererat intresse från avnämare och andra intressenter (i Sverige och på andra håll) och media. Att vår forskning och kompetens betraktas som relevant och trovärdig visas av våra kontakter med beslutsfattare på alla nivåer och offentliga myndigheter i detta projekt. Förväntade effekter och resultat: Projektet har utformat, följa, analysera och utvärdera verkliga implementeringar av en rad innovativa verktyg, politiska åtgärder och strategier som syftar till att uppnå en hållbar, men effektivt transportsystem. Projektet har fokuserat på båda ´teknologi´ i den meningen att innovativa ICT-baserade politik är central; och på ´beteende´ . Projektet har samlat forskargrupper, lokala myndigheter och fallstudier från Amsterdam, Rotterdam, Stockholm, Göteborg och Wien. Detta projekt har genererat kunskap som kan ligga till grund för utvecklig och innovation av policy design. Upplägg och genomförande: Vi har samarbetat med trafikverket för att utvärdera effekter av höjningen av trängselskatter i Stockholm. Vi har samarbetat med SLL (trafikförvaltningen) för att analysera data från kundnöjdhet. Vi har samarbetat med Stockholms stad angående effekter av miljözoner. Vi har använd resultaten för att rekommendera en mer innovativ policy design och instrument. Vi har regelbundet haft kontakter med övriga projektpartners i EU. Detta samarbete har avsevärt förbättrat resultaten.Abstract: Purpose and goal: This project develops and evaluates smart solutions for the city´s transport problems. It has generated knowledge that can form the basis for development and innovation of policy design. The project has met its goals in terms of collaboration with the partners abroad, scientific publication and large interest from stakeholders (in Sweden and elsewhere) and media. That our research and competence is viewed as relevant and credible is demonstrated by our contacts with decision makers on all levels and public agencies in this project. Expected results and effects: The project has designed, monitored, analyzed and evaluated real-world implementations of a range of innovative tools, policies and strategies aimed at achieving a sustainable, yet efficient transport system. The project has focused on both ´technologies´ in the sense that innovative ICT-based policies are central; and on ´behavior´. The project has brought together research groups, local authorities and case studies from many cities. This project has generated knowledge that can form the basis for development and innovation of policy design. Approach and implementation: ** Denna text är maskinöversatt ** We have worked with the Swedish Transport Administration to evaluate the effects of the increase in congestion taxes in Stockholm. We have partnered with SLL (traffic management) to analyze data from customer satisfaction. We have cooperated with the City of Stockholm regarding the effects of environmental zones. We have used the results to recommend a more innovative policy design and instrument. We have been in regular contact with other project partners in the EU. This collaboration has significantly improved the results.
Item type:

Powered by Koha