VTI National Transport Research Database

Smart mobilitet kräver Smart governance (Smart Mobility requires Smart Governance)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2017-11-15 -- 2020-12-31 ; 3 470 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2017-03295
Subject(s): Online resources: Abstract: Syfte och mål: Under de kommande årtiondena kommer automatiserade och uppkopplade fordon, plattforms- och delningsekonomin samt individuellt anpassad mobilitet att påverka hur vi reser och transporterar gods. Detta betecknas ofta Smart mobilitet. Smart mobilitet kan leda till mer hållbara och attraktiva städer och regioner. Men utvecklingen kan också leda till nya problem. Samtidigt innebär Smart mobilitet möjligheter till helt nya styrmedel, men kan också leda till, att politiska styrmedel som används idag blir allt mer trubbiga och ineffektiva. Smart governance är därför nödvändigt. Förväntade effekter och resultat: Projektet kommer att resultera i användbar och nyttig kunskap till myndigheter och andra aktörer i Sverige om effektiva styrmedel i en framtid präglad av Smart mobilitet. Dessutom kommer projektet att bidra till den internationella vetenskapliga litteraturen om governance av Smart mobilitet. Upplägg och genomförande: Projektet innehåller sex arbetspaket: A Olika framtidsscenarier av Smart mobilitet B Utveckling av ett teoretisk ramverk C Kartläggning och analys av existerenda styrmedel D Kartläggning och analys av nya styrmedel E Internationell utblick F Policyrekommendationer Projektet genomföres av forskare från VTI och KTH samt en strateg från Trafikverket. Till projektet är knutet en användargrupp av medarbetare vid statliga, regionala och kommunala myndigheter samt en internationell rådgivande grupp av forskare.Abstract: Purpose and goal: In the coming decades autonomous and connected vehicles, shared mobility, platform economy and personalised mobility will change how we travel and transport goods. Often these trends are labelled Smart Mobility. Smart Mobility can result in more sustainable and attractive cities and regions. But the consequences can also be negative. Further, Smart Mobility can imply possibilities of new and more effective governance tools, but it can also imply that the political tools applied today will be weaker and inefficient. Smart Governance is needed. Expected results and effects: A result of the project will be useful knowledge for authorities and other actors in Sweden about appropriate and effective governance tools in a future of Smart Mobility. Another result will be a body of scientific literature on governance of Smart mobility. Approach and implementation: The projekt includes six work packages: A Different future scenarios of Smart Mobility B Developing of a theoretical framework C Mapping and analyses of existing governance tools D Mapping and analyses af new governance tools E International outlook F Policy recommendations The projekt will be carried out by researchers from VTI and KTH as well as a strategist from the Swedish Transport Administration. A reference group of participants from state-, regional- and municipal authorities as well as an international advisory group of researchers are connected to the project.
Item type:

Powered by Koha