VTI National Transport Research Database

Förstudie för en nordisk provvägsanläggning (Feasibility study for a Nordic Road testing facility)

  • Kalman, Björn
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2018-04-18 -- 2019-09-30 ; 300 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2018-00670
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Förstudien belyser tekniska och organisatoriska förutsättningar samt möjliga affärsmodeller och driftsformer för en provvägsanläggning, vilket innefattar hur den kan dels finansieras initialt dels över tid. Syftet med en fast provvägsanläggning är att erbjuda möjligheter för validering av kostnadseffektivare eller miljövänligare vägkonstruktioner. Anläggningen ger också möjlighet att studera eller validera nya underhållsåtgärder och tekniklösningar i en verklig trafikmiljö. Förväntade effekter och resultat: Det föreligger stort intresse och mycket potential för en nordisk provvägsanläggning. Idag existerar väldigt få provvägsanläggningar i omvärlden. MnROAD är det enda testanläggning med möjlighet att leda trafiken och testa under verkliga trafikmiljö som är mycket omfattande. Evaluering av forskningsverksamheten på MnROAD har visat stora lönsamhet med en nyttjandekvot på ca 8,9 (vinster/kostnader) under första fasen. En provvägsanläggning som är anpassad till nordiska behov och förhållande vill alltså bidra till ökad produktivitet och ökad innovationsgrad i Sverige. Upplägg och genomförande: Studien började med en omvärldsövervakning och kartläggning av befintliga demo- och testanläggningar. En närmare analys har redovisats tillgång och efterfrågan för att visa specifika behov och kommande förväntningar inom området. Analys av affärsmodell och organisation för liknade verksamhet har redovisat möjliga affärsmodeller för organisation, ägandet, drift och operation. Investeringskostnader för etablering och drift av en nordisk provanläggning under två femårsperioder har presenterats tillsammans med behov- och lönsamhetsanalys.Abstract: Purpose and goal: The study illustrates technical and organizational conditions as well as possible business models and operating methods for a test road track facility, including financing for establishment and for operation. The purpose of a fixed test road facility is to offer opportunities for validation of more cost-effective or environmentally friendly road infrastructure. The facility also provides the opportunity to study or validate new maintenance and technology solutions in a real traffic environment. Expected results and effects: There is great interest and potential for a Nordic test road facility. Today, very few test-road facilities exist in the outside world. MnROAD is the only test facility with the ability to manage traffic and test under real traffic environment which is very extensive. Evaluation of the research activities at MnROAD has shown great profitability with a utilization ratio of about 8.9 (profits / costs) during the first phase. A test road facility that is adapted to Nordic needs and conditions thus wants to contribute to increased productivity and increased degree of innovation in Sweden. Approach and implementation: The study started with external monitoring and mapping of existing demo and test track facilities. A more detailed analysis has been provided supply and demand to show specific needs and expected upcoming challenges in the field. Analysis of the business model & organization for similar test facilities have presented the possible business models for organization, ownership, operation & maintenance. Investment costs for the establishment and operation of a Nordic test track facility over two 5-year periods have been presented together with market demand &profitability analysis.
Item type:

Powered by Koha