VTI National Transport Research Database

Elplusbuss - omställning till elbussar i svensk kollektivtrafik (e+buss) (Electribus - changeover to electric buses in Sweden's public transport system)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-01-01 -- 2022-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/94819
Subject(s): Online resources: Abstract: Busstrafiken genomgår just nu en snabb förändring där elbussar introduceras i hög takt då trafikavtalen förnyas och i vissa fall redan genom befintliga avtal. Elektrifieringen understöds genom statliga stödformer (Stadsmiljöavtal, Klimatklivet - i begränsad utsträckning, Energimyndigheten - elbusspremie). Förutom tekniska utmaningar innebär elektrifieringen utmaningar och/eller möjligheter för: Elförsörjning/effekt; Organisering av busstrafiken/omlopp/depåer mm; Behov att pröva översyn av avtalskonstruktioner och upphandlingsformer; Ett samspel med digitalisering/automatisering samt Samhällsplaneringsaspekter som hur busstrafiken kan ”vävas in” i en attraktiv stadsmiljö och hur depåer lokaliseras, utformas och organiseras. Den snabba förändringstakten gör att det är angeläget att studera omställningen och att lösa problem som kan uppstå för att uppnå en så effektiv och hållbar busstrafik som möjligt. Projektet eplusbus är i huvudsak avgränsat till fallstudier av stadstrafik i Sverige, där man dels inför elbussar linjevis (större städer), dels inför elbussar i hela fordonsflottan på en gång (mindre städer). En delstudie i projektet blickar ut mot andra städer i Norden och Europa där andra forskningsprojekt pågår, för att göra jämförelser och utbyta erfarenheter. Centrala forskningsteman i eplusbus är: • Affärsmodeller – ägarskap, ansvar, planering, optimering; • Upphandling – omfattning, funktionskrav, frihetsgrader; • Teknik och infrastruktur - depåer och elförsörjning; • Framtid - elbussar och smart mobilitet inklusive digitalisering Abstract: Bus traffic is currently undergoing a rapid change, with electric buses being introduced at a rapid pace as the traffic contracts are renewed and in some cases already through existing agreements. The electrification is supported through government support (Urban Environment Agreement, Climate Change - to a limited extent, the Swedish Energy Agency - electric bus premium). In addition to technical challenges, electrification involves challenges and / or opportunities for: Electricity supply / power; Organization of bus traffic / circulation / depots etc.; Need to try review of contract designs and forms of procurement; An interaction with digitalisation / automation as well as community planning aspects, such as how bus traffic can be "woven into" in an attractive urban environment and how depots are located, designed and organized. The rapid pace of change means that it is important to study the changeover and to solve problems that can arise in order to achieve the most efficient and sustainable bus traffic as possible. The eplus bus project is mainly limited to case studies of city traffic in Sweden, either by introducing electric buses in single bus-service (larger cities) or by introducing electric buses in the entire vehicle fleet at one time (smaller cities). A sub-study of the project looks at other cities in the Nordic and Europe where other research projects are in progress, to make comparisons and exchange experiences. Key research topics in eplus bus are: • Business models - ownership, responsibility, planning, and optimization; • Procurement - scope, functional requirements, degrees of freedom; • Technology and infrastructure - depots and electricity supply; • Future - electric buses and smart mobility including digitalisation
Item type:

Powered by Koha