VTI National Transport Research Database

ESRA – E-enkät om trafikanters attityder (ESRA – E-Survey of Road user´s Attitudes)

  • Vadeby, Anna
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-01-15 -- 2021-03-28 Registration number:
  • Trafikverket 2019/136972
Subject(s): Online resources: Abstract: Föreslaget projekt kommer dels att innebära möjligheter för Sverige att benchmarka sig gentemot de andra medverkande länderna, dels att analysera svenska data mer i detalj för att få bättre kunskap om attityder, normer och upplevelser av olika frågor relevanta för trafiksäkerhetsområdet i Sverige. Projektet kan därmed leda till att områden med förbättringspotential identifieras för Sverige genom benchmarking mot andra länder samt utökad kunskap om olika trafikantgruppers beteende och attityder. I analysarbetet utnyttjas olika statistiska metoder, såsom regressionsanalys och klusteranalys.Abstract: ESRA – (E-Survey of Road user´s Attitudes) is a joint initiative of road safety institutes, including VTI, research centers, authorities and private actors from all over the world. The ESRA-project is about conducting a survey on the attitudes of road users in more than 46 countries representing 6 different continents. The survey is partly based on questions from previous SARTRE studies. The ESRA survey was conducted in the autumn 2018 and spring 2019 and through its participation VTI has access to raw data for Sweden. The survey addresses relevant issues in many different road safety areas such as alcohol and drugs in traffic, speeds, use of mobile phones, helmet use, automation and support systems, legislation and more. The proposed project will provide opportunities for Sweden to benchmark itself against the other participating countries, and to analyze Swedish data in more detail to gain better knowledge of attitudes, norms and experiences of different areas relevant for road safety in Sweden. The project can thus lead to areas with improvement potential being identified for Sweden through benchmarking against other countries as well as increased knowledge of the behavior and attitudes of different road user groups. The analyses will be performed through the use different statistical methods such as regression analysis and cluster analysis.
Item type:

Powered by Koha