VTI National Transport Research Database

Klimatpåverkan i MKB (Climate impact in EIA)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-10-10 -- 2019-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/109224
Subject(s): Abstract: Transportsektorn står för en stor del av landets utsläpp av växthusgaser men i vilket skede utsläppen sker varierar mellan transportslagen. För järnvägen sker majoriteten av utsläppen vid byggnation och underhåll, medan utsläppen i driftskedet är försumbara. För väg är utsläppen mer jämnt fördelade mellan de olika skedena. Utsläppen från trafiken uppgår till ca 30 procent av landets totala utsläpp. Utsläppen från byggnation och underhåll är inte dokumenterade på samma sätt, men uppskattningsvis uppgår de till ca 4 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen vilket motsvarar ca 10 procent av landets totala utsläpp. Trafikverket är en viktig aktör som ansvarig för statlig infrastruktur och för att styra anläggningsbranschen mot ett mer utsläppsvänligt byggande. En del i utvecklingsarbetet är att tydliggöra Trafikverkets hantering av denna fråga i planarbetet och de MKB och miljöbeskrivningar som tas fram. Traditionellt har frågan dock hanteras sparsamt. Men Trafikverkets erfarenhet är ändå att det blivit allt vanligare att utsläppen beskrivs i MKBerna eller miljöbeskrivningarna men att det oftast sker i form av en riktningsanalys och inte i en konsekvensanalys. Under 2018 ändrades lagstiftningen som styr framtagandet av en MKB eller miljöbeskrivning i väg- och järnvägsplaner. Ändringen innebär bland annat att miljöaspekten klimatförändring lyfts in på ett tydligare sätt och får större betydelse. Detta ställer nya krav på hur Trafikverket framöver behöver behandla denna miljöaspekt. Med anledning av det bedöms det finns ett behov av att lösa vissa metodologiska svårigheter som på många sätt är unika för just denna aspekt. För att göra det bör utgångspunkten vara att ta till vara den erfarenhet som redan finns och utifrån det identifiera bristområden som behöver utvecklas för att hitta ett arbetssätt som kan uppfylla framtidens krav. Projektet har målet att ta fram en vägledning för hur utsläpp av växthusgaser bör utredas och hanteras i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och miljöbeskrivningar. För att vägledningen ska bli tillämplig i de enskilda investeringsprojektets arbete med MKBn eller miljöbeskrivningen behöver vägledningen minst behandla följande frågeställningar; - Hur bör Trafikverkets beräkningsverktyg Klimatkalkylen och EVA-kalkylen användas vid effekt - och konsekvensbedömningarna? - Hur bör bedömningsgrunder formuleras för att möjliggöra en effekt och konsekvensbedömning av miljöaspekten utsläpp av växthusgaser?Abstract: The transport sector accounts for a large part of the country's greenhouse gas emissions, but at what stage the emissions take place varies between the modes of transport. For the railroad, the majority of emissions in construction and maintenance occur, while emissions in the operating phase are negligible. By road, emissions are evenly distributed between the different stages. Emissions from traffic amount to about 30 percent of the country's total emissions. Emissions from construction and maintenance are not documented in the same way, but estimated to amount to approximately 4 million tonnes of carbon dioxide equivalents annually, which corresponds to approximately 10 percent of the country's total emissions. The Swedish Transport Administration is an important player in charge of government infrastructure and to direct the construction industry towards a more emission-friendly construction. Part of the development work is to clarify the Swedish Transport Administration's handling of this issue in the planning work and the SMEs and environmental descriptions that are being developed. Traditionally, however, the issue has been dealt with sparingly. However, Trafikverket's experience is that it has become increasingly common for the emissions to be described in the SMEs or environmental descriptions but that it usually takes the form of a directional analysis and not in an impact assessment. By 2018, legislation was amended that governs the development of an SME or environmental description in road and rail plans. The change means, among other things, that the environmental aspect of climate change is raised in a clearer and more important way. This places new demands on how the Swedish Transport Administration will need to address this environmental aspect in the future. In view of this, it is considered that there is a need to solve certain methodological difficulties that in many ways are unique to this particular aspect. In order to do that, the starting point should be to utilize the existing experience and identify the shortcomings that need to be developed to find a way of working that can meet the demands of the future. The project aims to provide guidance on how emissions of greenhouse gases should be investigated and handled in environmental impact assessments (SMEs) and environmental descriptions. In order for the guidance to apply in the work of the individual investment project with SMEs or the environmental description, the guidance needs to address at least the following issues; - How should the Swedish Transport Agency's calculation tools, the climate calculations and the EVA calculation be used for impact and impact assessments? - How should assessment bases be formulated to enable an impact and impact assessment of the environmental aspect emissions of greenhouse gases?
Item type:

Powered by Koha