VTI National Transport Research Database

Omplanering Av Tåglägen: fortsättningsprojekt

Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2007-01-01 -- 2009-12-31 ; 375000 kronorRegistration number:
  • Banverket HK 061501/AL50
Subject(s): Abstract: I det pågående projektet OAT studerar och utvecklar vi metoder för omplanering av tåglägen vid störningar. Under projektets gång har vi sett att för att optimalt styra trafiken krävs en mängd information som idag inte är tillgänglig eller hanterbar. Vidare krävs det att operativa mål med tågföringen behöver definieras, kunna mätas och kopplas till de strategiska mål som finns. Existerande metoder för tågföring behöver kompletteras med riktlinjer och effektiva styrprinciper som ser till helheten, avspeglar operativa och strategiska mål samt är praktiskt tillämpbara i komplicerade, tidskritiska störningssituationer. Detta fortsättningsprojekt avser behandla dessa aspekter.
Item type:

Powered by Koha