VTI National Transport Research Database

Mobilitet och transporter för besöksnäringen efter väg 363 och Vindelälven-Juhtatdanhka (MOBEVI) (Mobility and transport for the tourist industry by road 363 and Vindelälven-Juhtatdanhka (MOBEVI))

  • Byring, Bianca
  • Regionförbundet Västerbottens Län, Kommunalförbund, 222000-2436
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-09-01 -- 2019-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/99433
Subject(s): Abstract: Syftet med förstudien är att förbereda ett regionalt test av och en framtida lyckad implementering av en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror, som: - ger ökad tillgänglighet och mobilitet och mer hållbart resande och transporter särskilt inom besöksnäringen på landsbygden i Västerbotten. - sprids och stärker den regionala utvecklingen, landsbygdsutvecklingen och klimatmål i Västerbotten och övriga Sverige. Förstudiens (och det kommande genomförandeprojektets) övergripande mål är ökad tillgänglighet och mobilitet och mer hållbart resande och transporter särskilt inom besöksnäringen på landsbygden. Detta i sin tur bidrar till regional utveckling, landsbygdsutveckling och Sveriges klimatmål. Förstudiens projektmål är ett förberett, förankrat och färdigformat genomförandeprojekt som demonstrerar en eller flera transport- eller mobilitetslösningar för besökare och matvaror för Vindelälven - Juhtatdahka/Väg 363, en lösning som har en möjlighet att hålla i längden.Abstract: The purpose of the preliminary study is to prepare a regional test of and a future successful implementation of a sustainable transport and mobility solution for visitors and freight such as: - Provides increased accessibility and mobility and more sustainable travel and transport especially in the rural tourism industry in Västerbotten. - spreading and strengthening regional development, rural development and climate goals in Västerbotten and the rest of Sweden. The overall goals of the preliminary study (and the forthcoming implementation project) are increased accessibility and mobility and more sustainable travel and transport especially in the rural tourism industry. This in turn contributes to regional development, rural development and Sweden's climate goals. The project's project objective is a prepared, anchored and completed implementation project that demonstrates one or more transport or mobility solutions for visitors and food products for Vindelälven- Juhtatdahka / Road 363, a solution that has a potential to remain.
Item type:

Powered by Koha