VTI National Transport Research Database

Prestera i kyla. Metodutveckling för köldkänslighetsbedömning (Performance in cold. Development of method for cold sensitive assessment)

  • Linné, Anders
  • Iskallt, Svenskt företag eller organisation, 501107-9034
Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2009-01-01 -- 2009-12-31 ; 300000 kronorRegistration number:
  • Banverket F 086507/AL50
  • Trafikverket 2010/97567
Subject(s): Online resources: Abstract: ”Prestera i kyla” är ett helt koncept bestående av olika ”paket”, bl.a. 1) för kunskap- och kompetenshöjning, genom utbildning 2) metodutveckling för bestämning av köldkänslighetprofil med hjälp av termografi (i första skedet med avgränsningen händer), 3) tvärvetenskaplig forskning vid Luleå tekniska universitet, baserad på de ”revolutionerande” och pedagogiska data som genererats från metoden, 4) metoder/rekommendationer för att förhindra, lindra och reparera samt ett 5) produkt- och tjänsteutveckling. Denna ansökan avser punkten 2. Metod för att ta fram en köldkänslighetsprofil, med avseende på förbättring av delmomentet; att kartlägga grunddata som kan påverka eller förklara analysresultatet från köldkänslighetsbedömningen. Metoden är även användbar för att bedöma/förebygga skador från vibrerande verktyg (vita fingrar). Att kunna identifiera individernas unika köldkänslighetsprofil och samtidigt på ett pedagogsikt sätt öka kunskapen och medvetandet om den egna kroppens funktion i kallt väder, genom att få vetskap om när risker uppstår och att lära sig prestera utifrån sina egna individuella förutsättningar samt få hjälp med att prova ut lösningar som hjälper till att höja prestationsförmågan utan risk, gör att Banverket får ett renommé om att vara en arbetsgivare som tar hand om sina anställdas arbetsmiljö.Abstract: ”Performance in Cold” is a concept consisting of different “parcels” such as: 1. increased knowledge and competence by education 2. development of method to determine cold sensitivity with thermography (in the first phase, just for hands) 3. multi disciplinary science research project, based on the new and pedagogic input from the method 4. methods /recommendations for preventing, relieving and repairing and 5. product and service development This application deals with parcel 2, "method to determine a cold sensitivity profile by improved method for collecting base data that might affect or explain the result from the cold sensitivity test. The method can also be used to assess/prevent injuries from vibrating tools (white fingers). To be able to identify the individual unique cold sensitivity profile and at the same time, in a pedagogic way increase the knowledge and awareness about how the body will react in cold weather, by knowing when risk will appear and learn how to perform from your own individual conditions and get help with testing solutions that aids increased performance without jeopardising risk, gives Banverket reputation on being an employer that cares about the personnel’s environment and health .
Item type:

Powered by Koha