VTI National Transport Research Database

Självkörande skyttlar i landsbygder – State of the art (Self-driving shuttles in rural areas – State of the art)

  • Jelica, Darijan
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-03-01 -- 2019-05-28 Registration number:
  • Trafikverket 2019/22896
Subject(s): Online resources: Abstract: Sja?lvko?rande skyttlar kan ha en potential att sta?rka attraktionskraften av Sveriges landsbygd genom fo?rba?ttrade kommunikationsmo?jligheter och minskat bilberoende. De sja?lvko?rande skyttlarna kan o?ka mo?jligheterna till kollektivtransport inom landsorter och knyta samman kollektivtrafiken fra?n landsbygder till sto?rre na?rliggande ta?torter. Det befintliga kollektivtrafikutbudet kan nyttjas av fler resena?rer na?r de enklare kan ta sig till kollektivtrafikha?llplatser/noder utan att fo?rst sa?tta sig i bilen (sk. matarlinjer). Den lokala transporten inom landsorten kan fo?rba?ttras genom att binda ihop de lokala samha?llsfunktionerna. Skyttlar utan fo?rare kan ge minskad driftskostnad - och samtidigt en o?kad serviceniva? - ja?mfo?rt med befintliga alternativ. Men fo?r att detta ska bli mo?jligt beho?ver fordonstekniken, infrastrukturen och affa?rsmodellerna anpassas och utvecklas, liksom kunskapen om effekter på jämställdhet och trygghet samt anva?ndarnas upplevelser, behov och krav. Detta är en förstudie (state-of-the-art) för tekniken och marknaden kring självkörande skyttlar – allmänt publicerad och tillgänglig för alla intressenter. Studien utgör dessutom fas 0 i det tänkta projektet BYA-MILEN. Studien avser att belysa hur nuläget ser ut enligt fyra centrala forskningsområden som bedöms kritiska för att tekniken skall utvecklas och införas på ett betydande sätt i framtiden: * Regelverk, Policy & Organisation, * Samhällsnytta, Hållbarhet & Ekonomi, * Teknik & Infrastruktur, * Användarperspektiv & AcceptansAbstract: Self-driving shuttles may have great potential to strengthen the attractiveness of the rural parts of Sweden through improved possibilities for communication and lowered dependency on personal cars. Shuttles may also boost possibilities for public transportation in rural areas, and connect rural public transportation with that of larger, urban areas. The existing network of public transport may be used by a higher degree of travelers through easier access to stops or nodes without having to drive there in a car. The local transportation within rural areas may also improve by connecting different local social functions through new modes of transportation. Shuttles without safety drivers may lead to a dramatic decrease of running costs, while simultaneously increasing service levels and capabilities compared to existing options. However, for this to become the case the vehicle technology, infrastructure and business models surrounding shuttle-technology all need development, along with knowledge and insight about user experiences and perspectives. This is a pre-study (state-of-the-art) for the technology and the market for self-driving shuttles - generally published and accessible to all stakeholders. The study also constitutes phase 0 in the project BYA-MILEN. The study aims to illustrate how the current situation looks like four key research areas that are considered critical for the technology to be developed and introduced in a significant way in the future: * Legal framework, Policy & Organisation, * Societal benefit, Sustainability & Economics, * Technology and Infrastructure, * User perspective & Acceptance
Item type:

Powered by Koha