VTI National Transport Research Database

Effekter av minskad sårbarhet vid långa avbrott – en förstudie (Effects of reduced vulnerability related to long disruptions - a pilot study)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-01-01 -- 2019-01-15 Registration number:
  • Trafikverket 2018/134761
Subject(s): Online resources: Abstract: Idag finns ingen vedertagen metod för att kvantifiera och värdera den här typen av effekter. Förstudien går ut på att konkretisera problemet och dess ingående komponenter och ta fram en handlingsplan med tillhörande projektbeskrivningar för hur arbetet ska drivas vidare.Abstract: Today there is no accepted method for quantifying and evaluating this type of effects. The aim of the pilot study is to concretise the problem and its constituent components and produce an action plan with associated project descriptions for how the work is to be continued.
Item type:

Powered by Koha