VTI National Transport Research Database

Samhällsekonomisk lönsamhet för elvägar (Socio-economic profitability for electric roads)

  • Börjesson, Maria
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-12-01 -- 2020-10-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/126931
Subject(s): Online resources: Abstract: En stor del av såväl gods- som persontrafiken måste sannolikt elektrifieras om bioenergin ska räcka till. Det kommer att vara svårt att minska vägtransporterna, tvärtom tyder mycket på att den kommer att öka För lätt trafik är elbilar drivna med batteri en möjlig lösning. Däremot inte för tung trafik eftersom batterierna skulle bli för tunga. Istället är lösningen kontinuerlig laddning från infrastrukturen (konduktiv och induktiv). Detta skulle kunna vara en lösning även för lätta fordon vad gäller interregionala resor. F.n. pågår testprojekt med elvägar i Sverige och Tyskland. De samhällsekonomiska kalkyler som gjorts beaktar dock inte de systemeffekter, vilka förmodligen är helt avgörande. Detta projekt analyserar därför dessa systemeffekter. Både företagsekonomiska och samhällsekonomiska behandlas. Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur omfattande en elvägsutbyggnad måste vara för att bli samhällsekonomiskt lönsam och företags- (och ev även privatekonomiskt) rationell. Frågeställningarna om vilka flöden som det är företagsekonomisk lönsamt att utföra med elvägstrafik analyseras genom att öppna olika stora delar av Samgodsmodellens nätverk för elvägstrafik. Samgods fordonskategori ”lastbilar 74 ton” byggs om till elvägsfordon. För detta arbete krävs uppdaterade indata om kostnaden för att köra ett elvägsfordon, vilket kommer att beräknas inom ramen för projektet. Liksom för konventionella lastbilar är en del av kostnaden direkt relaterad till själva fordonet medan andra är relaterade till infrastrukturen. Både direkta och indirekta kostnader kommer i detta projekt, i så stor utsträckning som möjligt, att beräknas på motsvarande sätt som för konventionella fordon i Samgods (Bland annat med hjälp av SÅ-kalk). En stor mängd kunskap behövs alltså angående fordonskostnader och infrastrukturkostnader. Dessa kommer att bero på vald teknik. Information kommer att inhämtas från en stor mängd andra aktörer som fordonstillverkare, Vattenfall och projektet eRoadArlanda.Abstract: A large part of both freight and passenger traffic is likely to be electrified if bioenergy shall be sufficient. It will be difficult to reduce road transport, on the contrary, it strongly suggests that it will increase For light traffic, electric vehicles powered by battery is a possible solution. However, not too heavy traffic because the batteries would be too heavy. Instead, the solution is continuous charge from the infrastructure (conductive and inductive). This could also be a solution for light vehicles for interregional travel. Testing projects with Electric roads in Sweden and Germany are ongoing. However, the socioeconomic calculations made do not take into account the system effects, which are probably crucial. This project therefore analyzes these system effects. Both business and social economics are treated. The overall purpose of this project is to investigate how extensive an electric roadway development must be to make socio-economic profitability (and possibly also private-economic) rational. The questions about which flows it is economically profitable to perform by ellectric road traffic are analyzed by opening various major parts of the Samgod model's network for highway traffic.
Item type:

Powered by Koha