VTI National Transport Research Database

Kulturmiljöer och landskap i ett förändrat klimat. Klimatanpassning av Trafikverkets verksamheter för en robust planering för ökad miljömålsuppfyllelse (Culture Heritage and Cultural Landscapes in a changing climate. )

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-01-01 -- 2021-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/118237
Subject(s): Abstract: Syftet är att underlätta klimatanpassningsarbetet avseende kulturmiljö och landskap inom Trafikverkets verksamhet genom framtagandet av en risk- och sårbarhetsanalys för Trafikverkets fortsatta klimatanpassningsarbete avseende kulturmiljöer. Projektet kommer även att ta fram förslag på metoder som kan användas för att identifiera klimatrelaterade hot mot kulturmiljö samt redskap för att övervaka och anpassa kulturmiljö och -landskap till en ny klimatsituation, vilket saknas idag. Behovet för Trafikverkets framtida arbete är stort. De metoder som föreslås ska vara möjliga att använda av projektledare, miljöspecialister och andra som behöver stöd vid planering av infrastrukturprojekt, underhållsåtgärder eller för mer översiktlig planering. Metodiskt utgår projektet från semistrukturerade djupintervjuer, textanalys, GIS (fjärranalys), fältinventeringsmetodik samt efterforskning i olika kulturhistoriska- och miljödatabaser. Resultaten kommer att presenteras till professionella aktörer i form av promemorior, nyhetsbrev, seminarier samt i en generaliserad form som vetenskapliga publikationer för att sprida kunskaperna internationellt. Resultaten kommer också att spridas till en bredare allmänhet i form av populariserade nyhetsbrev och telegram till media.Abstract: This project aims to expedite climate adaptation work relating to cultural environments and landscapes within the Swedish Transport Agency's operations. It will do this through the preparation of a risk and vulnerability analysis for the agency’s ongoing climate adaptation work regarding cultural environments. The project will also propose methods for identifying climate-related threats to the cultural environment, as well as tools for monitoring and adapting the cultural environment and landscape to a new climate circumstances. Although critical for the Transport Agency's future work, much of this is not available today. The proposed methods will be usable by project managers, environmental specialists and others who need support in planning infrastructure projects, maintenance or for more general planning. Methodologically, the project is based on semi-structured deep interviews, text analysis, GIS (remote sensing), field survey and querying of various cultural history and environmental databases. Results will be presented to professional actors in the form of memoranda, newsletters and seminars and in a generalized form as scientific publications for international dissemination. The results will also be spread to a wider public in the form of popularized newsletters and telegrams to the media.
Item type:

Powered by Koha