VTI National Transport Research Database

Samhällsekonomi och effekter på regional tillgänglighet av Trafikverkets hastighetsöversyn (Socioeconomics and effects on regional accessibility of the Swedish Transport Administration's speed review)

  • Westin, Jonas
  • Umeå universitet, Universitet eller högskola, 202100-2874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-10-31 -- 2019-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2018/127190
Subject(s): Abstract: Målsättningen med projektet är att ta fram ett beslutsunderlag för analys av regionalekonomiska konsekvenser av Trafikverkets arbete med hastighetsöversynen. Genom att jämföra beräknade effekter av hastighetsjusteringar från olika modellsystem skapas en fördjupad bild av hur hastighetsgränser i vägnätet inverkar på tillgänglighet och regional utveckling. Det långsiktiga syftet är att skapa en förbättrad konsekvensanalys inför utredningar kring förändringar av hastighetsgränserna. Ett resultat kan bli att Tillväxtverkets verktyg PIPOS kommer till bredare användning hos samhällsplanerarna i Trafikverket. Underlaget kan också komma att vara användbart i kommande åtgärdsplanering inom Trafikverket där prioriteringar av investering i vägnätet avgörs. Syftet med detta projekt är att: * Stödja Trafikverket och Tillväxtverkets arbete med nationell tillämpning med metod- och analysstöd. * Analysera resultat från dessa båda modellkörningar som tagits fram av Trafikverket och Tillväxtverket med syfte att identifiera områden (delar av landet i form av regioner, stråk och vägsträckor) där nedsatt hastighet kan få särskilt negativ regional inverkan på tillgängligheten och i förlängningen möjligheterna till utveckling av samhälle och näringsliv. * Analys av samhällsekonomiska nyttor och kostnader av förändrade hastighetsgränser i enlighet med de analysmetoder som Trafikverket använder för samhällsekonomiska analyser i transportsektorn. Detta är viktigt då dessa beräkningar är en viktig del i Trafikverkets beslutsunderlag och samlade effektbedömning av en justerad hastighetsgräns. Beräkning av samhällsekonomiskt optimala hastigheter för olika typvägar. Fokus i analysen ligger på det beslutade funktionellt prioriterade vägnätet där de nationellt/internationellt viktiga länkarna sätts till 120 km/tim, de regionalt viktiga till 100 km/tim och övriga FPV till 80 km/tim. Jämförelse med nuvarande och föreslagna hastighetsgränser. I vilka situationer har en hastighetsjustering i den pågående hastighetsöversynen positiv samhällsekonomisk effekt och i vilka situationer minskar nyttan? * Resultatet presenteras i en skriftlig rapport, en presentation tas fram samt resultaten diskuteras på en workshop i april 2019.Abstract: The objective of the project is to provide a decision base for analyzing the regional economic consequences of the Swedish Transport Administration's work on speed review. Comparing calculated effects of speed adjustments from different model systems creates an in-depth picture of how speed limits in the road network affect accessibility and regional development. The long-term goal is to create an improved impact assessment for investigations regarding changes in speed limits. One result may be that the Swedish Agency´s for Economic and Regional Growth PIPOS will come to a wider use for the planners at the Swedish Transport Administration. The basis may also be useful in future action planning within the Swedish Transport Administration, which determines the priorities for investment in the road network. The purpose of this project is to: Support the Swedish Transport Administration and the Swedish Agency for Growth Agency's national application with methodological and analytical support; Analyze the results of these two model runs developed by the Swedish Transport Administration and the Swedish Agency for Growth with the aim of identifying areas (parts of the country in terms of regions, roads) where reduced speed can have a particularly negative regional impact on accessibility and, in the long run, opportunities for development of society and business; Analysis of socioeconomic benefits and costs of changing speed limits in accordance with the analysis methods used by the Swedish Transport Administration for socioeconomic analyzes in the transport sector. This is important as these calculations are an important part of the Swedish Transport Administration's decision-making basis and aggregate impact assessment of an adjusted speed limit. Calculation of socio-economically optimal speeds for different types of roads. The focus of the analysis lies on the determined functional priority road network, where the national/internationally important links are set at 120 km/h, the regionally important to 100 km/h and the other FPV to 80 km/h. Comparison with current and suggested speed limits. In which situations does a speed adjustment in the current speed survey have positive socio-economic impact and in what situations does the benefit decrease?; The result is presented in a written report, a presentation is presented and the results discussed at a workshop in April 2019.
Item type:

Powered by Koha