VTI National Transport Research Database

Säkerhetsmål för tunnlar del 1 och del 2 inkluderande undermarkstationer (Safety targets for tunnels)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-08-01 -- 2023-07-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/91615
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektspecifikation beskrivs i PM från Transportstyrelsen. Projektet utgör en fortsättning på FoI-projektet ”Säkerhetsmål för trafikanter i vägtunnlar, järnvägstunnlar och tunnelbana . Projektbeställare är Transportstyrelsen och Trafikverket. Under senare delen av 2021 och 2022 kommer en fortsättning på det avslutade projektet (fortsättningen kallas Säkerhetsmål för undermarksstationer – del 2), med förhoppningen att vi ska kunna landa i ett underlag för framtida reglering av ett samhälleligt säkerhetsmål för tunnlar och undermarksstationer. Avtalet med Portfölj Bygga avser enbart interntid i Trafikverket för att delta i projektet. Projektet drivs via Transportstyrelsen. Målet för projektet är att föreslå en väl avvägd lägsta acceptabel säkerhetsnivå för vägtunnlar, järnvägstunnlar, spårvägstunnlar och tunnelbana, baserat på en risk- och samhällsekonomisk analys. Syftet är också att koppla dessa säkerhetsmål till en lämplig verifieringsmetod. Vald nivå bör även beakta säkerhetsmål för nybyggt ytvägnät. Projektresultaten kommer att användas av Transportstyrelsen som underlag till krav och råd med tillhörande konsekvensutredning i kommande föreskriftsarbete om säkerhet i tunnlar. Förväntat resultat i ett implementeringsskede är att kraven på säkerhet i tunnlar kommer att bli tydligare – med mindre utrymme för godtyckliga tolkningar, väl avvägda utifrån samhällsnytta och riskharmoniserade utifrån ett nationellt perspektiv. Tydliga säkerhetsmål leder till effektivare byggprocesser så rätt åtgärder kan tillämpas vid projektering och byggande och att tunnelhållare kan tillämpa effektiva riskbaserade arbetssätt. Projektet ska leverera en rapport som ska innehålla förslag till verifierbara säkerhetsmål för vägtunnlar, järnvägstunnlar, spårvägstunnlar och tunnelbana med en tydlig koppling till samhällsnyttan. Varje förslag ska motiveras (med beskrivning av både för- och nackdelar) med fokus på samhällsekonomiska konsekvenser. Effekter som går att värdera ska redovisas. De transportpolitiska målen är vägledande. Säkerheten kan inte hanteras isolerat från övriga mål i transportsystemet. Ekonomiska hänsynstaganden ska alltid göras. Något som måste beaktas vid formulering av ett säkerhetsmål. De säkerhetsmål som finns idag har igen tydlig koppling till samhällsnyttan. Målet för samhället bör vara att vi för liknande verksamheter kan identifiera och slå fast en av samhället accepterad säkerhetsnivå som är kopplad till en lämplig verifieringsmetod. Projektet omfattar enbart förslag till säkerhetsmål för nya tunnlar. Abstract: Project specification is described in the PM from the Transport Agency. The project is a continuation of the FoI project "Safety objectives for road users in road tunnels, rail tunnels and subway. The project manager is the Transport Agency and the Swedish Transport Administration. The objective of the project is to propose a well-balanced minimum acceptable safety level for road tunnels, rail tunnels, tram tunnels and subway, based on a risk and socioeconomic analysis. The purpose is also to link these security goals to an appropriate verification method. The chosen level should also take into account safety goals for newly built road networks. The project results will be used by the Transport Agency as a basis for requirements and advice with accompanying impact assessment in future regulatory work on safety in tunnels. Expected results in an implementation phase are that the requirements for safety in tunnels will become clearer - with less scope for arbitrary interpretations, balanced on social benefits and risk-harmonized from a national perspective. Clear safety goals lead to more efficient construction processes, so the right measures can be applied to design and construction, and tunnel holders can apply effective risk-based work methods. The project will deliver a report that will contain proposals for verifiable safety targets for road tunnels, railway tunnels, tram tunnels and subways with a clear link to the public benefit. Each proposal should be motivated (describing both pros and cons) focusing on socio-economic consequences. Effects that can be valued shall be reported. The transport policy goals are indicative. The security can not be managed in isolation from other targets in the transport system. Economic considerations should always be made. Something that has to be taken into account when formulating a security goal. The security goals that exist today have a clear connection to the public benefit. The goal of society should be that for similar activities we can identify and pin down a community-level of security that is associated with an appropriate verification method. The project only includes proposals for safety targets for new tunnels.
Item type:

Powered by Koha