VTI National Transport Research Database

Styrmedel för fossilfria bilresor (Economic instruments of fossil-free car journeys)

  • Pyddoke, Roger
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-05-01 -- 2019-10-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/46359
Subject(s): Online resources: Abstract: Syftet med detta projekt är att undersöka vilka styrmedel som kan krävas för att närma sig klimatmålen med hjälp av fordon som drivs med förnybara energikällor och/eller är energisnålare, samt vilka välfärdskostnader för bilanvändarna som är förknippade med olika styrmedelskombi-nationer. Projektet består av två delar: 1) dataanskaffning, 2) analys av en kombination av en bilägandemodell och en bilparksmodell med avseende på en uppsättning styrmedel t.ex. reduktionsplikt (formulerad som i princip en kvotplikt för biodrivmedel) och bonus-malus system (en subvention till fordon med låga koldioxidutsläpp och en höjd fordonsskatt för fordon med koldioxidutsläpp på över 111 g/km) med avseende på deras effekter på koldioxidutsläpp och välfärdskostnader.Abstract: The purpose of this project is to investigate the instruments that may be required to approach climate targets using vehicles powered by renewable energy sources and / or energy-saving, as well as the welfare costs for car users associated with different instrument combinations. The project consists of two parts: 1) data procurement; 2) analysis of a combination of a car ownership model and a fleet model with respect to a set of control tools eg reduction obligation (formulated as, in principle, a quota duty for biofuels) and bonus malus system (a subsidy for low carbon vehicles and an increase in vehicle tax for vehicles with carbon dioxide emissions exceeding 111 g / km) with regard to their effects on carbon dioxide emissions and welfare costs.
Item type:

Powered by Koha