VTI National Transport Research Database

SBE GeoBIM 2.0 CoClass (SBE GeoBIM 2.0 CoClass)

  • Svensson, Mats
  • Tyrens AB, Svenskt företag eller organisation, 556194-7986
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-01-05 -- 2019-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/45669
Subject(s): Abstract: Utveckla och anpassa CoClass för undermarksinformation. Värden skapas med GeoBIM 2.0 konceptet inom undermarksbyggandet med att geoteknisk informationen om undermarken skapas för anläggningens hela livscykel. För att kunna realisera dessa värden måste informationen vara välordnad och strukturerad. Projekt genomför utveckling av GeoBIM med standarder och klassificeringssystem –till CoClass som är under utveckling. Genom de geologiska/geotekniska BIM-objekt som kan skapas kan undermarken införlivas i de i branschen redan existerande BIM-verktygen för kalkyler, produktionsplanering o dyl.Abstract: Develop and customize CoClass for underground information. The values are created with the GeoBIM 2.0 concept in the field of underground bulilding, creating geotechnical information about the undergroundl for the entire lifecycle of the assets. In order to realize these values, the information must be well organized and structured. Project is developing GeoBIM with standards and classification systems-to CoClass under development. Through the geological / geotechnical BIM objects that can be created, the underground can be incorporated into the existing BIM tools for calculations, production planning and so on.
Item type:

Powered by Koha