VTI National Transport Research Database

Simulatorbaserad medåkningsövning för trafikledarutbildningen

  • Thorslund, Birgitta
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-06-01 -- 2018-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2018/42388
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet syftar till att undersöka FoI-frågor inom området tågsimulering och medåkning för tågledarutbildningen. VTI är FoI-utförare och arbetet sker på uppdrag och i samverkan med Trafikverket. Även tågsimulatoranvändare anslutna till TUFFA* medverkar i projektet. Trafikverket ser FoI-behov inom området. Det här projektets idé är att ta fram en medåkningsövning med hjälp av tågsimulator. Målet med övningen är att: - Öka förståelsen för förarens vy; - Visa specifika sällanhändelser. Syftet är att undersöka effekten och flexibiliteten med ett nytt verktyg. När det gäller att öka förståelsen är det viktigt att detta görs på en lagom nivå, så att vi inte riskerar att ansvarsfördelningen rubbas. En lista med 5 specifika sällanhändelser som bör ses under en medåkningsövning har tagits fram inom Trafikledningen i Norrköping. Det handlar främst om stoppkörning, växling och personer nära spåret. Ett medåkningscenario där dessa händelser inkluderas och varvas med en mängd dagliga händelser kommer att skapas i tågsimulatormiljö, varpå vi kommer att spela in när minst en lokförare, som är föredömligt bra på att ha medåkare med sig, kör sträckan. Föraren kommer inför inspelningen att tränas i tänka-högt teknik för att på ett pedagogiskt sätt kunna berätta hur han eller hon tänker och gör i de specifika situationerna. För att besvara FoI-frågan om nyttan med den framtagna övningen kommer en jämförande studie att genomföras med en grupp elever som får prova det nya verktyget och en kontrollgrupp som får åka med i verkligheten. En grupp elever får genomföra sin medåkning med hjälp av det nya verktyget och en kontrollgrupp får genomföra den traditionella medåkningen. Båda grupperna intervjuas efter medåkningen, antingen i grupp eller individuellt. Utbildningsmetoden har stor potential att både spara tid och höja kvaliteten på medåkningsmomentet i trafikledarutbildningen. Projektet kan visa på ett kompletterande och kostnadseffektivt hjälpmedel, som lätt kan justeras och förändras efter behov. Leveransen är ett nytt verktyg samt FoI-utvärderingen av detta. Mottagare av resultatet är både Trafikledningen som behöver kompetensen hos sina anställda och Trafikverksskolan som kan ha direkt nytta av verktyget i sin verksamhet. *Tågsimulator UtvecklingsForum För Användare. Hit har följande tågoperatörer och utbildare anslutit sig: SJ, Green Cargo, Transdev, MTR, Nässjöakademin, TCC, Protrain, Trafikverksskolan.Abstract: The project aims at investigating research and development issues in the field of train simulation and in train management education. VTI is the FoI performer and the work is done on assignment and in cooperation with Trafikverket. Also train simulator users participate in the project. Trafikverket sees the FoI needs in the area. The idea of this project is to develop a tool for practice using the train simulator. The aim of the exercise is to: * Increase understanding of driver's view; * View specific rare events. The purpose is to investigate the impact and flexibility of a new tool. A list of 5 specific seldom events that should be seen during a coaching exercise has been developed within the Traffic Management in Norrköping. It is mainly about stop-driving, switching and people near the track. A scenario where these events are included and varied with a variety of daily events will be created in the train simulator environment, whereupon we will record when at least one driver, who is exemplary of having a co-driver, runs the distance. The driver is be trained in thinking-loud to be able to tell how he or she thinks and does in the specific situations. In order to answer the FOI question of the usefulness of the practice, a comparative study will be conducted with a group of students who will try the new tool and a control group that co-ride in reality. A group of students will experience their co-ride with the help of the new tool, and a control group will be complete the traditional co-ride. Both groups will be interviewed afterwards, either in groups or individually. The training method has a great potential to save both time and raise the quality of the driver's training component. The project can show a complementary and cost effective tool that can easily be adjusted and changed as needed. The project delivery is a new tool, as well as the FoI evaluation of this. Recipients of the result are both the Traffic Management, who needs the skills of their employees and Trafikverksskolan, who can directly benefit from the tool in their operations.
Item type:

Powered by Koha