VTI National Transport Research Database

Studie av förbättrad provtagning och provberedning av varvig och skiktad lera (Study of improved sampling and preparation of varved clays with layers)

  • Larsson, Stefan
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-04-01 -- 2019-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/41247
Subject(s): Online resources: Abstract: För att representativa parametrar ska kunna erhållas från laboratorieförsök på lösa leror krävs att provkvaliteten är hög. I Sverige har man sedan 1960-talet i princip endast använt standardkolvprovtagaren vilken man trott ger hög kvalitet. Nyligen utförda studier på lösa leror i Göteborg har däremot visat att man med hjälp av större provtagare, exempelvis blockprovtagare, har kunnat erhålla väsentligt förbättrad kvalitet jämfört med kolvprovtagaren. Dessa studier har utförts på leror som är relativt homogena. Den potentiella nyttan av förbättrade provtagningsmetoder är till del okänd i östra Sverige med ofta förekommande heterogena leror med varv, skikt av silt och sand och leror med låg plasticitet (flytgräns). Det föreslagna projektet syftar till att undersöka blockprovtagningens nytta i dessa typer av jordar. Dessutom önskas en generell förbättring av kolvprovtagaren utföras genom nedtrimning av proverna.Abstract: High quality samples are necessary to give representative parameters from laboratory tests on soft clays. In Sweden, the standard piston sampler has been used routinely since the 1960s, thought to give high quality samples. However, recent studies on soft clay in the Gothenburg area has shown that by using larger samplers, e.g. block samplers, a significant increase in sample quality can be obtained. These studies have been performed on clays which are relatively homogeneous. The potential benefit of improved samplers on clays from eastern Sweden, often heterogeneous with varved clay, layers of silt and sand and low plastic clays. This proposed project aims to investigate the block samples suitability for these types of clays. Furthermore, samples from the piston sampler is by trimming thought to give higher quality laboratory tests.
Item type:

Powered by Koha