VTI National Transport Research Database

FLYT - Flyt för Långsiktigt utnYttjande av vatten för ökad Tillgänglighet och hållbart samhälle (FLOW- Flow by sustainabLe Operation on urban Waterways)

  • Garme, Karl
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-07-10 -- 2020-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/70791
Subject(s): Abstract: Regeringsuppdraget kring sjöfartens potential, så väl som FoI-projekt, konstaterar att för att optimera nyttan måste vattenvägarna komma in i tidiga planeringsskeden. Dessvärre saknas idag ofta kvalitativt underlag och planeringsverktyg för vattenvägarna. Projektet ska utveckla metoder och modeller som beslutsunderlag för att möjliggöra en effektiv planering av vattenvägarnas roll i ett hållbart och integrerat transportsystem, främst med fokus på kollektivtrafiken. Syftet är i linje med den samlade ambitionen att optimera resursanvändningen och utveckla tillgängligheten så att den möjliggör bostadsförsörjning, jobbskapande och ekonomisk utveckling. Projektmålet är att besvara: -Vilka är de kostnadsdrivande faktorerna för vattenburen kollektivtrafik och hur kan de påverkas?, Var uppstår nyttor och kostnader för respektive kollektivtrafikslag?, Vilka aktörer gagnas och på vilket sätt? och Hur kan de som åtnjuter fördelarna bidra till kostnadstäckningen?. Svaren förväntas leda till modeller för planering samt uppslag till både systemutveckling och utveckling av detaljer som enskilda intressenter råder över. Bakgrundsarbeten har betonat resenärsattraktiviteten hos kollektivtrafiksystemet men primära intressenter för projektresultaten är de som ska tillfredsställa resenärerna d.v.s. samhällsplanerare, kollektivtrafikmyndigheter och operatörer. Projektet ska bedrivas i samarbete mellan KTH Skolan för Teknikvetenskaper (SCI), KTH Skolan för Industriell teknik och management (ITM) och Vattenbussen AB.Abstract: The government remit on shipping potential, as well as research projects, state that in order to optimize the benefits, the waterways must be included in the early planning phases. Unfortunately, today qualitative background data and planning tools are lacking when it comes to the waterways. The project aims to develop methods and models as a basis for effective planning of the waterways' in a sustainable and integrated transport system, primarily focusing on public transport. The aim is in line with the overall ambition to optimize resource utilization and develop accessibility supporting residential area development, job creation and economic development. The project objective is to answer: -Which are the cost-driving factors in waterborne public transport and how can they be influenced? Where do the costs and benefits originate in the different modes of public transport? Which actors are benefitting and in what way? How can the benefiters contribute to cost coverage? The answers are anticipated to result in models for planning as well as reflection and ideas for system development as well as for development of parts of the system governed by individual stakeholders. Background work emphasize passengers’ satisfaction with the public transport system. Nevertheless, the primary stakeholders of the project’s results are those providing attractive public transport, i.e. urban planners, public transport authorities and operators. The project will be conducted in cooperation between the KTH School of Engineering Sciences (SCI), the KTH School of Industrial Engineering and Management (ITM) and Vattenbussen AB.
Item type:

Powered by Koha