VTI National Transport Research Database

Prognosstyrd dynamisk vägdrift, vinter, FAS 2 (Forecast-controlled dynamic road operation, winter, FASE 2)

  • Arvidsson, Anna
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2017-10-01 -- 2018-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2018/41100
Subject(s): Online resources: Abstract: Dagens Ruttoptimeringsprogram genomför tidsoptimering (kortaste tid) på aktuellt vägnät som skall åtgärdas utifrån väghållarens vägklassindelning som baseras på ÅDT. Vägklimat kan dock variera kraftigt inom ett driftområde och behov att justera för dessa variationer för att kunna uppnå ökad resurseffektivitet får i dagsläget korrigeras grovt manuellt vid resursplanering inför vintersäsong. Syftet med detta projekt är att med dynamisk vägbeskaffenhetsinformation skapa förutsättningar för dynamiska åtgärder för en mer produktiv vinterväghållning.Abstract: Today's Route Optimization Program performs time optimization (shortest time) on the current road network to be addressed based on the road owner's road classification based on AADT. However, road climates may vary considerably within an operating area and need to adjust for these variations in order to achieve increased resource efficiency, currently manually corrected in resource planning before winter season. The purpose of this project is to provide dynamic conditions for a more productive winter roadmaintenance with dynamic road conditions information.
Item type:

Powered by Koha