VTI National Transport Research Database

Projekteringsprocess för ökad hänsyn till produktions­metoder, klimat och miljöpåverkan i byggprocessen (Design process for increased consideration of production methods, climate and environmental impact in the construction process)

  • Rempling, Rasmus
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-07-01 -- 2020-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2018/68419
Subject(s): Abstract: Detta projektförslag avser tilläggsfinansiering för en projektansökan till Vinnova med beslut november 2017. Från BBT söks 18% av finansiering. Byggbranschen står för en tredjedel till hälften av den globala miljöpåverkan. Fakta som gör det till den absolut största utmaningen för byggindustrin. Samtidigt växer den europeiska marknaden och utländska aktörer blir allt mer aktiva på den svenska marknaden. En konkurrens som är innovationsdrivande. Myndigheter som ansvarar för det nationella transportsystemet och tillhörande infrastruktur är i stort behov av att ta itu med hållbarhet i deras arbete med att uppgradera och förnya transportsystemet. Behovet av att ta itu med hållbarhet och ökad konkurrenskraft har drivit fram en innovativ projekteringsmetodik som på ett öppet sätt inkluderar hållbarhetsaspekter. Resultatet av detta projekt är en ny innovativ projekteringsmetod som ger förutsättningar för en ökad produktivitet samtidigt som nationella miljökvalitetsmål beaktas. Metodiken utgår från de tre viktigaste aspekterna av hållbarhet på ett praktiskt och effektivt sätt. Hållbarhetsbedömning kräver en stor del av information om produkten och produktionsmetoden, samt underhåll. I tidiga skeden av infrastrukturprojekt är denna information inte tillgänglig, vilket resulterar i en försämrad beslutsprocess och en mindre bra uppskattning av miljöpåverkan. Vi har utvecklat en metod från bilindustrin, set-baserad design, och kontrollerat den metod mot tre vanliga brotyper genom ett proof-of-concept. Tidiga resultat visar på 30-40% miljövinster. Genom att skapa ett starkt team av två tvärvetenskapliga grupper, en entreprenör och beställare vill vi ta lyfta konceptet och utöka metoden så att den bättre omfattar produktionsmetoder och hållbarhet. Resultatet kommer att öka konkurrenskraften för svenska byggföretag och konsolidera den nödvändiga vetenskapliga kompetensen för att skapa framtida förutsättningar för nya och förbättrade projekteringsmetoder.
Item type:

Powered by Koha