VTI National Transport Research Database

Tillståndsbedömning av järnvägens infrastruktur i ett reinvesteringsperspektiv (State assessment of rail infrastructure in a reinvestment perspective)

  • Odolinski, Kristofer
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-07-01 -- 2020-06-01 Registration number:
  • Trafikverket 2018/67140
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektets syfte är att ta fram en modell för att bedöma lämplig tidpunkt för reinvestering, i första hand spårbyten. Därmed blir det också möjligt att prioritera spårbyten i olika delar av järnvägsnätet mot varandra, dvs. att bedöma vilka sådana åtgärder som är mest angelägna. Detta förbättrar också förutsättningarna för att balansera behovet av medel för reinvesteringar mot investeringsåtgärder. Förfarandet baseras på en livscykelkostnadsmodell där kostnaderna för löpande underhåll och risken för trafikstörningar ökar ju äldre och mer utnyttjad en bana är. Projektet består av två delar: Del 1 syftar till att ta fram kostnads- och felsamband när tillståndet förändras, framförallt som en följd av ökat ackumulerat tonnage/ålder Del 2 syftar till att ta fram samband mellan förändrat tillstånd (felfrekvenser) i anläggningen och konsekvenser för trafiken (förseningar) Det är del 1 som behandlas i detta projektAbstract: The purpose of the project is to develop a model to assess the appropriate time for reinvestment, primarily track changes. This makes it possible to prioritize track replacements in different parts of the rail network, ie to assess which actions are most urgent. This also improves the conditions for balancing the need for reinvestment investments. The procedure is based on a life cycle cost model where the costs for ongoing maintenance and the risk of traffic disturbances increase the older and more utilized a runway is. The project consists of two parts: Part 1 aims at establishing cost and error relationships when the state changes, mainly as a result of increased accumulated tonnage / age. Part 2 aims to establish a connection between changed state (error rates) in the facility and consequences for traffic (delays). It is part 1 that is being treated in this project
Item type:

Powered by Koha