VTI National Transport Research Database

Simuleringsbaserad prediktering av hjul- och rälnedbrytning för minskade underhållskostnader. (Simulation based prediction of wheel and rail deterioration for reduced maintenance costs.)

  • Enblom, Roger
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2008-10-30 -- 2010-12-31 ; 900000 kronorRegistration number:
  • Banverket HK 061507/AL50
Subject(s): Abstract: Under en längre tid har KTH och Chalmers utvecklat numeriska modeller för prediktering av hjul- och rälnedbrytning. KTH har här fokuserat på nötning och Chalmers på rullkontaktutmattning. Resulterande nedbrytning är en intrikat kombination av de båda nedbrytningsmekanismerna. Nötning kan ta bort initierade ytsprickor men även försämra kontaktgeometrin, vilket kan accelerera sprickbildningen. Föreslaget projekt behandlar vidareutveckling och integrering av framtagna modeller i ett nära samarbete mellan KTH och Chalmers. Med dessa modeller kommer hjul- och rälnedbrytningen för specifika fordon respektive spår kunna kvantifieras och kategoriseras i termer av nötning och / eller sprickbildning. Ytterst syftar projektet till att minska underhållskostnaderna för hjul och räler.Abstract: KTH and Chalmers have extensive experience in developing numerical models for prediction of wheel and rail deterioration. Here KTH focuses on wear and Chalmers on rolling contact fatigue (RCF). The experienced deterioration is an intricate mix of these two mechanisms, where wear may remove initiated surface cracks but also worsen contact geometry, which may accelerate crack growth. The proposed project aims at refining and integrating developed models in close cooperation between KTH and Chalmers. Resulting models will be able to quantify and classify deterioration of particular wheels or rails in terms of wear and RCF. The overall project goal is to reduce maintenance costs for wheels and rails.
Item type:

Powered by Koha