VTI National Transport Research Database

Förstudie – Insamling och lagring av bergtekniska och hydrogeologiska data (Pilot study – Collection and storage of engineering geology and hydrogeological data)

  • Tengborg, Per
  • Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo), Stiftelse, 802017-3145
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-06-01 -- 2020-12-30 Registration number:
  • Trafikverket 2018/54852
Subject(s): Abstract: Pilot study – Collection and storage of engineering geology and hydrogeological data - Beskrivning: I en två-delad förstudie ska (1) olika befintliga metodbeskrivningar utvärderas för insamling av bergtekniska och hydrogeologiska data från tunnlar, häll/skärningar och kärnborrhål och (2) olika befintliga system att lagra de insamlade data jämföras. Förstudien fokuserar i första hand på primärdata som samlas in in-situ, dvs. den omfattar inte labortest. Förstudien ska resultera i ett underlag till framtida projektansökningar som ska syfta till standardisering av insamling av data, förbättrade metoder och metodbeskrivningar för detta, samt utveckling av en nationell databas för lagring av bergtekniska och hydrogeologiska data från och för infrastrukturprojekt.Abstract: In a two-part study, a comparison will be conducted on (1) several existing method descriptions for the collection of engineering geology and hydrogeological data from tunnels, outcrops/cuts and drill cores and (2) several existing systems to store the collected data. The preliminary study focuses mainly on primary data that is collected in-situ, i.e. it will not include laboratory tests. The preliminary study will provide a basis for future project applications aimed at standardisation of data collection methods and the development of a national database for the storage of engineering geology and hydrogeological data from and for infrastructure projects.
Item type:

Powered by Koha