VTI National Transport Research Database

KAJT - FelOp - Grundorsaker till mänskliga felhandlingar vid operativ tågtrafikledning (KAJT - FelOp - Causes of human error in operational train traffic management)

  • Björklund, Gunilla
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-05-01 -- 2022-10-30 Registration number:
  • Trafikverket 2018/57852
Subject(s): Online resources: Abstract: Detta projekt är ett pilotprojekt med syfte att öka kunskapen kring och förståelsen för grundorsaker till mänskliga felhandlingar vid operativ trafikledning. Avsikten är att leverera kunskap om vilka organisatoriska (t.ex. arbetssätt, processer eller strategier) och tekniska åtgärder som bör utvecklas för att stötta tågklarerare på bästa sätt för att minimera risken för oönskade händelser, störningar och störningars konsekvenser. Projektet beräknas starta 2018-05-01 och avslutas 2019-09-30.Abstract: This project is a pilot project aimed at increasing knowledge about and understanding of root causes to incidents and errors in operational train traffic management. The intention is to deliver knowledge of what organizational (such as working methods, processes, or strategies) and technical measures that should be developed to best support train-dispatchers in order to minimize disturbances and their consequences. The project is expected to start 2018-05-01 and end 2019-09-30.
Item type:

Powered by Koha