VTI National Transport Research Database

Projekteringsprocess i entreprenad med samverkansnivå hög (Design process in contracts with high level of collaboration)

  • Bosch, Petra
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-08-15 -- 2021-08-30 Registration number:
  • Trafikverket 2018/36490
Subject(s): Abstract: Trafikverket har börjat tillämpa kontraktsmodellen samverkansnivå hög i komplexa anläggningsprojekt. Möjligheten att påverka utfallet minskar i takt med nedlagda projektkostnader vilket också innebär att värdet för beställaren och kostnaderna att producera produkten till stor del definieras i tidiga skeden av byggprocessen. Trafikverket skapar nya förutsättningar för samverkan mellan beställare, konsult och entreprenör genom nya upphandlingsformer. Dessa nya förutsättningar får konsekvenser för hur projektering med samverkan på hög nivå genomförs på projektnivå. Frågor om nya ansvarsområden, nya roller, projektorganisationen som team, motkrafter och framgångsfaktorer och genomförande risker på projektnivå blir viktigt att studera. I detta projekt vill vi studera dessa konsekvenser och ge branschen rekommendationer hur dessa tre discipliner kan utveckla sin samverka – i samklang med den digitala utvecklingen. Syftet är att studera hur man genomför projekt med samverkansnivå hög på projektnivå i termer av organisering av projektteamet, ansvarsfördelningar, samt olika verktyg och processer som ger möjligheter att effektivisera byggprocessen. Projektet fokuserar på samspelet mellan beställare, konsult och entreprenör för att bemöta kostnadsdrivande aspekter, kvalitet och innovation. Forskningsprojektet siktar på långsiktig forskning. Ansökan omfattar ett doktorandprojekt som kommer att studera tre typprojekt inom tre olika faser (avslutat, påbörjad entreprenad och påbörjad projektering. Metoderna som kommer att användas är observationer, intervjuer, och dokumentanalys. Projektgruppen är tvärvetenskaplig och består av forskare inom projektledning, projekterings-, konstruktions- och genomförandeprocessen som samarbetar med en referensgrupp med medlemmar från Luleå Tekniska Universitet och industrin. Förväntade resultat är att ge Trafikverket rekommendationer om hur man genomför samverkan nivå hög mellan beställare, konsult och entreprenör på projektnivå.
Item type:

Powered by Koha