VTI National Transport Research Database

Nätverk för nyttiggörande av forskning inom transporteffektivitet

  • Lindholm, Maria
  • Lindholmen Science Park AB, Svenskt företag eller organisation, 556568-6366
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2015-01-01 -- 2016-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201506715
Subject(s): Notes: Program: Transport Policy och samverkanAbstract: Syfte och mål: Syftet med nätverket är att stärka forskningsmiljöers kunskapsutbyte med industri/myndigheter. Målet är svensk kompetensutveckling inom transporteffektivitet hos forskningsmiljöer, ökad samverkan mellan akademiska aktörer samt identifierade gemensamma behov. Målet är även en ökad förståelse hos industri och myndigheter för forskningsresultat, såväl som ökad förståelse hos akademin för industrins och myndigheters problemställningar för att öka forskningens relevans för behovsägare. Förväntade effekter och resultat: Resultatet av förstudien förväntas bli en utvärdering av hur ovanstående metoder för att få ut forskningsresultat, på nya populärvetenskapliga sätt, fungerar och hur de kan utvecklas vidare. Men, även en bättre möjlighet för de akademiska aktörerna att mötas över ämnesgränser och skapa nya möjligheter till samarbeten tillsammans med industri- och myndighetsorganisationer i Closers nätverk. Projektet resulterar i en rapport med förslag på hur nätverket kan byggas vidare, såsom en plan för ett årligt doktorandinternat och beskrivning av metodik för workshops. Planerat upplägg och genomförande: Projektet är avsett som en förstudie i att identifiera behovet av ett förstärkt nätverk mellan forskningsaktörer och svensk industri/näringsliv, samt att utveckla formen för ett antal workshops och doktorandinternat för kompetensutveckling. Detta sker i samverkan med det akademiska nätverket LENS inom miljölogistik och kan senare skalas upp till att omfatta andra delar av transporteffektivitet, och användas som en modell för samverkan inom andra ämnesområden. Två workshops samt ett doktorandinternat planeras att arrangeras inom ramen för projektet.
Item type:

Powered by Koha