VTI National Transport Research Database

Spårfaktorn på spåret - Uppföljning av spårvägsutbyggnaden i Norrköping, Stockholm och Göteborg. En förstudie (The rail bonus – A description and analysis of the tramways extensions in Norrköping, Stockholm and Göteborg – A pilot study)

  • Öberg, Gudrun
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2008-07-01 -- 2009-12-31 ; 667000 kronorRegistration number:
  • Banverket F 074726/AL50
  • Trafikverket2010/97382
Subject(s): Online resources: Abstract: Det finns ett behov av att i beslutsunderlagen kunna fånga upp de effekter som investeringar i kollektivtrafiken i stadsmiljö medför. De planeringsverktyg som används idag gör ingen kvalitativ skillnad mellan investeringar som utförs i stadsmiljö och investeringar utanför städer. Om investeringar i stadsmiljö genererar unika samhällsekonomiska nyttor kommer värdet av dessa investeringar att systematiskt underskattas av konventionella kalkyler. Ändå kan man konstatera att projekten blivit genomförda, sannolikt grundat på ett bredare beslutsunderlag än det rent samhällsekonomiska. Syftet med förstudien är att beskriva och analysera spårvägsutbyggnaderna i Norrköping, Stockholm och Göteborg, bl.a. med avseende på planeringsprocessen, finansiering, resandeprognoser, tekniska byggkonstruktioner och stadsmiljöutveckling.Abstract: In the planning process proceeding investments in public transport in dense, urban environment, a suitable tool for evaluating effects in detail, and with a rather good degree of accuracy, has so far not been available. Planning methods and tools today available, can not discriminate activities in urban environment and activities in more rural areas, outside of city boundaries. If investments in dense urban areas do create unique positive effects, these are systematically under-estimated when using conventional methods of planning and making prognostics. Nevertheless, many projects are still carried through, with decisions then probably based more on an open approach to available data, rather than based solely on conventional cost/benefit analysis. The purpose of this project is to describe and analyse the recent tramways extensions in Norrköping, Stockholm and Gothenburg, e.g. regarding the processes of planning, financing, making prognostics of passenger development, as well as describing technical constructions and impact on the city environment. In order to further expand the knowledge base for this study of the planning processes and its effects, tramway extensions of similar character in Paris, Zürich and Heidelberg will be described in a the same way, thereby making relevant international practice available to Swedish public transport planners, decision makers and to politicians within the public transport area. The international development in this field has so far been rather neglected in Sweden.
Item type:

Powered by Koha