VTI National Transport Research Database

Sustainable urban distribution transport (Sustainable urban distribution transport)

  • Burman, Magnus
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2016-01-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Vinnova 201506561
Subject(s): Notes: Program: Personrörlighet för innovationAbstract: Syfte och mål: Projektets mål har varit bidra till utvecklingen av konstruktionslösningar för framtida transportlösningar i staden med fokus på minskad chassivikt, minst 50%, genom att utnyttja fiberkompositer med hög grad av funktionsintegration. Motivet för en sådan drastisk viktminskning kommer av det ökande behovet av utsläppsfria fordon med elektriska och/eller hybrid-drivlina. Högre batterikapacitet resulterar i kraftigt förbättrad batteriutnyttjande och därmed en bättre affär för Scanias kunder. Resultat och förväntade effekter: Genom projektet har medvetenheten hos den mottagande organisationens utvecklingsavdelningar om lättviktslösningar och kompositers möjligheter ökat. Detta har åstadkommits genom en seminarieserie med olika teman kring kompositmaterial såsom, beräkning, tillverkning, livscykelanalys etc. Projektet har på detta sätt skapat en gemensam kunskapsbas hos de utvecklingsgrupper som deltagit. Upplägg och genomförande: Projektet genomfördes med två huvudsakliga delar. Dels anordnade Dr Burman en seminarieserie med olika teman kring kompositer och vidare cirkulerade han i perioder om 6-8 veckor hos olika utvecklings-, konstruktions och beräkningsgrupper. Vid varje sådant stop diskuterades potentiella lösningar för relevanta produkter och där det bedömdes lämpligt initierade.
Item type:

Powered by Koha